České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Otázky k bakalářským SZZ, červen 2014

» k stažení v pdf formátu (obor C) PDF

» k stažení v pdf formátu (obor K) PDF

Obor C

Skupina 1 - Statika

 • Silové soustavy, moment síly k bodu a k ose, dvojice sil, rovnováha, ekvivalence a výsledný účinek soustav sil a momentů v rovině a prostoru, redukce síly k bodu.
 • Stupně volnosti tuhých objektů v rovině a v prostoru, základní typy vazeb (vnějších, vnitřních), nahrazení účinků vazeb reakcemi.
 • Statická a kinematická (tvarová) určitost, neurčitost a přeurčitost tuhých objektů a složených soustav v rovině a v prostoru, výjimkové případy podepření.
 • Výpočet reakcí staticky určitých konstrukcí (hmotný bod v rovině a v prostoru, tuhá deska v rovině, tuhé těleso v prostoru, rovinná složená soustava), metody kontroly výpočtu.
 • Kinematická metoda výpočtu vnějších reakcí staticky určitých konstrukcí, princip virtuálních prací.
 • Řešení staticky určitých příhradových konstrukcí, průsečná metoda, metoda styčných bodů, odhad tažených a tlačených prutů a prutů s nulovou silou.
 • Výpočet náhradního břemene (velikosti a polohy) spojitého liniového zatížení (rovnoměrného, lineárně proměnného i obecně proměnného).
 • Základní nosné prvky stavebních konstrukcí, principy roznášení zatížení na jednotlivé nosné prvky konstrukcí.
 • Vnitřní síly rovinného a prostorového prutu, definice a fyzikální význam, zásady vykreslování vnitřních sil na rovinném a prostorovém prutu.
 • Diferenciální vztahy mezi vnitřními silami navzájem a vnitřními silami a zatížením prutu na přímém rovinném a prostorovém prutu.
 • Výpočet vnitřních sil z ekvivalence nebo rovnováhy sil na oddělené části prutu, redukce zatížení ke střednici prutu (pro rovinné a prostorové přímé a lomené pruty).
 • Průběhy vnitřních sil na lomených nosnících a na rovinných složených soustavách, rovnováha ve styčníku.
 • Definice momentů setrvačnosti průřezu (axiálního, deviačního, polárního), transformace momentů setrvačnosti k posunutým nebo pootočeným osám.
 • Výpočet polohy těžiště a momentů setrvačnosti (axiálního, deviačního, polárního) složeného průřezu (průřez složený ze základních geometrických útvarů nebo z válcovaných profilů), Steinerova věta.
 • Hlavní momenty a hlavní osy setrvačnosti průřezu, hlavní těžišťové (centrální) osy a momenty setrvačnosti průřezu, poloměry setrvačnosti, elipsa setrvačnosti průřezu.
 • Vliv vnějších účinků (silových a nesilových) na vnitřní síly a reakce staticky určitých a neurčitých konstrukcí, praktické důsledky pro navrhování.
 • Porovnání silové a deformační metody řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí. Základní neznámé a řídící rovnice.
 • Základní typy přetvoření elementárního dílku prutu (protažení/stlačení, ohyb, smyk, kroucení), vztah mezi deformačními veličinami a vnitřními silami, vliv teplotních změn.
 • Řešení spojitého nosníku deformační metodou, silové zatížení, vliv teplotních změn.
 • Řešení rovinného rámu deformační metodou, rozdíl mezi obecnou a zjednodušenou deformační metodou. Zvláštnost kloubového připojení či podepření.
 • Využití symetrie a antisymetrie při statické analýze rovinné prutové konstrukce.
 • Maticová formulace obecné deformační metody, matice tuhosti prutu a konstrukce, vektor koncových sil, algoritmus výpočtu.
 • Výpočet průhybu na staticky určitém a neurčitém nosníku pomocí principu virtuálních sil (včetně vlivu teplotních změn a přemístění podpor), využití redukční věty.
 • Výpočet posunu na nosníku, rámu, příhradové konstrukci pomocí principu virtuálních sil - porovnání vlivu jednotlivých vnitřních sil.
 • Princip řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí silovou metodou, základní neznámé a rovnice, pojem základní staticky určitá konstrukce.
 • Použití silové metody pro řešení staticky neurčitých rovinných rámových konstrukcí.
 • Použití silové metody pro řešení staticky neurčitých rovinných příhradových konstrukcí.
 • Příčinkové čáry reakcí, posouvajících sil, ohybových momentů na staticky určitých a neurčitých spojitých nosnících, kinematická metoda stanovení tvaru příčinkových čar, Winklerovo kritérium.
 • Prut na pružném podloží, Winklerova a Pasternakova konstanta. Jak se změní reakce Winklerovskeho podloží vlivem přidání Pasternakovy konstanty.

Skupina 2 - Pružnost a pevnost

 • Idealizované pracovní diagramy a materiálové charakteristiky pro lineárně pružný materiál, ideálně pružnoplastický materiál, pružnoplastický materiál se zpevněním. Základní materiálové charakteristiky. Pojmy tuhost, poddajnost, pevnost a duktilita. Skutečné pracovní diagramy pro ocel a beton, chování betonu na vícoosého tlaku.
 • Pojem napětí (v mechanice) a složky napětí na elementárním čtyřstěnu při obecné prostorové napjatosti. Vliv natočení soustavy souřadnic na jednotlivé složky napětí.
 • Cauchyho rovnice rovnováhy pro obecnou napjatost. Věta o vzájemnosti smykových napětí.
 • Rozdíl mezi absolutním a poměrným protažením, popis obecné deformace elementárního kvádru. Geometrické rovnice pro obecnou trojrozměrnou úlohu.
 • Obecný Hookeův zákon, jeho redukovaná podoba pro jednoosou napjatost, vliv teplotních změn.
 • Youngův modul pružnosti, Poissonův součinitel, smykový modul pružnosti, jejich fyzikální význam a způsoby experimentálního stanovení.
 • Souvislost mezi vnitřními silami a napětím v průřezu prutu.
 • Diferenciální rovnice a okrajové podmínky taženého prutu.
 • Teorie ohýbaných prutů, Navierova-Bernoulliho hypotéza a další předpoklady.
 • Rozložení poměrného protažení a normálového napětí po průřezu při jednoduchém ohybu pružného prutu., vztah mezi ohybovým momentem a křivostí, ohybová tuhost průřezu.
 • Diferenciální rovnice ohybové čáry při jednoduchém ohybu prutu, okrajové podmínky.
 • Rozložení poměrného protažení a normálového napětí při namáhání průřezu pružného prutu kombinací jednoduchého ohybu a tahu nebo tlaku, neutrální osa.
 • Výpočet normálového napětí v průřezu namáhaném obecnou kombinací vnitřních sil, možné zjednodušení při speciální volbě soustavy souřadnic, určení polohy neutrální osy.
 • Tlakové centrum (při mimostředném tlaku nebo tahu), jádro průřezu.
 • Výpočet smykového toku v průřezu namáhaném posouvajícími silami, souvislost mezi smykovým tokem a smykovým napětím, rozložení složek smykového napětí v masivním a tenkostěnném průřezu.
 • Deplanace průřezu, rozložení smykového napětí od krouticího momentu. pro průřezy, u kterých k deplanaci nedochází, poměrné zkroucení a jeho vztah s krouticím momentem.
 • Moment tuhosti v kroucení pro průřezy různého typu (masivní, tenkostěnný otevřený a uzavřený), smykové napětí při kroucení prutu s otevřeným a uzavřeným tenkostěnným průřezem.
 • Tenkostěnný průřez, hlavní výsečová souřadnice, střed smyku, výsečové momenty, tuhost průřezu v kroucení (volném a ohybovém).
 • Volné a vázané kroucení tenkostěnných průřezů, napětí od kroucení, bimoment, ohybově-krouticí moment.
 • Ohybové kroucení tenkostěnných průřezů, diferenciální rovnice, okrajové podmínky.
 • Stabilita přímého tlačeného prutu, vzpěrná délka, kritické zatížení, štíhlostní poměr.
 • Lineární stabilita rovinných konstrukcí, součinitel kritického zatížení, tvar vybočení konstrukce, matice geometrické tuhosti (matice počátečních napětí), teorie 2. řádu.
 • Ideálně pružnoplastický model přetváření materiálu, deformace a napětí v ohýbaném průřezu, mezní pružný a plastický moment a průřezový modul.
 • Plastický kloub, mezní plastický stav nosníku, mezní plastické zatížení pro staticky určitý nosník.
 • Rovinné konstrukce - rozdíl mezi deskou a stěnou, vnitřní síly a napětí, základní rovnice, metody diskretizace, metoda konečných diferencí (metoda sítí).
 • Rovinné konstrukce - desky, desková rovnice, okrajové podmínky, napětí a měrné vnitřní síly.
 • Rovinné konstrukce - stěny, stěnová rovnice, okrajové podmínky (l'Hermitova analogie), napjatost ve stěně.

Obor K

Skupina 1 – Statika a dynamika

 • Silové soustavy, moment síly k bodu a k ose, dvojice sil, rovnováha, ekvivalence a výsledný účinek soustav sil a momentů v rovině a prostoru, redukce síly k bodu.
 • Stupně volnosti tuhých objektů v rovině a v prostoru, základní typy vazeb (vnějších, vnitřních), nahrazení účinků vazeb reakcemi.
 • Statická a kinematická (tvarová) určitost, neurčitost a přeurčitost tuhých objektů a složených soustav v rovině a v prostoru, výjimkové případy podepření.
 • Výpočet reakcí staticky určitých konstrukcí (hmotný bod v rovině a v prostoru, tuhá deska v rovině, tuhé těleso v prostoru, rovinná složená soustava), metody kontroly výpočtu.
 • Kinematická metoda výpočtu vnějších reakcí staticky určitých konstrukcí, princip virtuálních prací.
 • Řešení staticky určitých příhradových konstrukcí, průsečná metoda, metoda styčných bodů, odhad tažených a tlačených prutů a prutů s nulovou silou.
 • Výpočet náhradního břemene (velikosti a polohy) spojitého liniového zatížení (rovnoměrného, lineárně proměnného i obecně proměnného).
 • Základní nosné prvky stavebních konstrukcí, principy roznášení zatížení na jednotlivé nosné prvky konstrukcí.
 • Vnitřní síly rovinného a prostorového prutu, definice a fyzikální význam, zásady vykreslování vnitřních sil na rovinném a prostorovém prutu.
 • Diferenciální vztahy mezi vnitřními silami navzájem a vnitřními silami a zatížením prutu na přímém rovinném a prostorovém prutu.
 • Výpočet vnitřních sil z ekvivalence nebo rovnováhy sil na oddělené části prutu, redukce zatížení ke střednici prutu (pro rovinné a prostorové přímé a lomené pruty).
 • Průběhy vnitřních sil na lomených nosnících a na rovinných složených soustavách, rovnováha ve styčníku.
 • Definice momentů setrvačnosti průřezu (axiálního, deviačního, polárního), transformace momentů setrvačnosti k posunutým nebo pootočeným osám.
 • Výpočet polohy těžiště a momentů setrvačnosti (axiálního, deviačního, polárního) složeného průřezu (průřez složený ze základních geometrických útvarů nebo z válcovaných profilů).
 • Hlavní momenty a hlavní osy setrvačnosti průřezu, hlavní těžišťové (centrální) osy a momenty setrvačnosti průřezu, poloměry setrvačnosti, elipsa setrvačnosti průřezu.
 • Vliv vnějších účinků (silových a nesilových) na vnitřní síly a reakce staticky určitých a neurčitých konstrukcí, praktické důsledky pro navrhování.
 • Porovnání silové a deformační metody řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí, základní neznámé a rovnice.
 • Základní typy přetvoření elementárního dílku prutu (protažení/stlačení, ohyb, smyk, kroucení), vztah mezi deformačními veličinami a vnitřními silami, vliv teplotních změn.
 • Řešení spojitého nosníku deformační metodou, silové zatížení, vliv teplotních změn.
 • Řešení rovinného rámu deformační metodou, rozdíl mezi obecnou a zjednodušenou deformační metodou.
 • Využití symetrie a antisymetrie při statické analýze rovinné prutové konstrukce.
 • Výpočet posunu nebo pootočení průřezu prutové konstrukce s využitím principu virtuálních sil.
 • Výpočet průhybu na staticky určitém a neurčitém nosníku pomocí diferenciální rovnice nebo principu virtuálních sil (včetně vlivu teplotních změn a přemístění podpor), využití redukční věty.
 • Výpočet posunu na nosníku, rámu, příhradové konstrukci pomocí principu virtuálních sil – porovnání vlivu jednotlivých vnitřních sil.
 • Princip řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí silovou metodou, základní neznámé a rovnice, pojem základní staticky určitá konstrukce.
 • Použití silové metody pro řešení staticky neurčitých rovinných rámových konstrukcí.
 • Použití silové metody pro řešení staticky neurčitých rovinných příhradových konstrukcí.
 • Příčinkové čáry reakcí, posouvajících sil, ohybových momentů na staticky určitých a neurčitých spojitých nosnících, kinematická metoda stanovení tvaru příčinkové čáry, Winklerovo kritérium.
 • Maticová formulace obecné deformační metody, matice tuhosti prutu a konstrukce, vektor koncových sil, algoritmus výpočtu.
 • Prut na pružném podloží, Winklerova a Pasternakova konstanta, funkce sedání základu, roštový prvek.
 • Základní úlohy dynamiky stavebních konstrukcí – vlastní a vynucené kmitání, popis problému, metody řešení.
 • Volné kmitání soustav s jedním stupněm volnosti.
 • Vynucené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti.
 • Ustálené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti, rezonanční křivka.
 • Vlastní kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti – metoda konstant tuhosti.
 • Vlastní kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti – metoda konstant poddajnosti.
 • Řešení dynamické odezvy konstrukcí rozvojem do vlastních tvarů (modální analýza).
 • Tlumené kmitání konstrukcí, charakteristiky útlumu.
 • Odezva konstrukcí na zatížení rázem.
 • Odezva konstrukcí na seizmické zatížení.

Skupina 2 - Pružnost a pevnost

 • Pracovní diagramy a materiálové charakteristiky pro lineárně pružný materiál, ideálně pružnoplastický materiál, pružnoplastický materiál se zpevněním.
 • Pojem napětí (v mechanice) a složky napětí na elementárním kvádru při obecné prostorové napjatosti.
 • Rozdíl mezi absolutním a poměrným protažením, popis obecné deformace elementárního kvádru.
 • Cauchyho rovnice rovnováhy pro obecnou napjatost.
 • Geometrické rovnice pro obecnou trojrozměrnou úlohu.
 • Obecný Hookeův zákon, jeho redukovaná podoba pro jednoosou napjatost, vliv teplotních změn.
 • Youngův modul pružnosti, Poissonův součinitel, smykový modul pružnosti, jejich fyzikální význam a způsoby experimentálního stanovení.
 • Souvislost mezi vnitřními silami a napětím v průřezu prutu.
 • Diferenciální rovnice a okrajové podmínky taženého prutu.
 • Teorie ohýbaných prutů, Navierova-Bernoulliho hypotéza.
 • Rozložení poměrného protažení a normálového napětí po průřezu při jednoduchém ohybu pružného prutu., vztah mezi ohybovým momentem a křivostí, ohybová tuhost průřezu.
 • Diferenciální rovnice ohybové čáry při jednoduchém ohybu prutu, okrajové podmínky.
 • Rozložení poměrného protažení a normálového napětí při namáhání průřezu pružného prutu kombinací jednoduchého ohybu a tahu nebo tlaku, neutrální osa.
 • Výpočet normálového napětí v průřezu namáhaném obecnou kombinací vnitřních sil, možné zjednodušení při speciální volbě soustavy souřadnic, určení polohy neutrální osy.
 • Tlakové centrum (při mimostředném tlaku nebo tahu), jádro průřezu.
 • Výpočet smykového toku v průřezu namáhaném posouvajícími silami, souvislost mezi smykovým tokem a smykovým napětím, rozložení složek smykového napětí v masivním a tenkostěnném průřezu.
 • Deplanace průřezu, rozložení smykového napětí od krouticího momentu pro průřezy, u kterých k deplanaci nedochází, poměrné zkroucení a jeho vztah s krouticím momentem.
 • Moment tuhosti v kroucení pro průřezy různého typu (masivní, tenkostěnný otevřený a uzavřený), smykové napětí při kroucení prutu s otevřeným a uzavřeným tenkostěnným průřezem.
 • Tenkostěnný průřez, hlavní výsečová souřadnice, střed smyku, výsečové momenty, tuhost průřezu v kroucení (volném a ohybovém).
 • Volné a vázané kroucení tenkostěnných průřezů, napětí od kroucení, bimoment, ohybově-krouticí moment.
 • Ohybové kroucení tenkostěnných průřezů, diferenciální rovnice, okrajové podmínky.
 • Stabilita přímého tlačeného prutu, vzpěrná délka, kritické zatížení, štíhlostní poměr.
 • Lineární stabilita rovinných konstrukcí, součinitel kritického zatížení, tvar vybočení konstrukce, matice geometrické tuhosti (matice počátečních napětí), teorie 2. řádu.
 • Ideálně pružnoplastický model přetváření materiálu, deformace a napětí v ohýbaném průřezu, mezní pružný a plastický moment a průřezový modul.
 • Plastický kloub, mezní plastický stav nosníku, mezní plastické zatížení pro staticky určitý nosník.
 • Rovinné konstrukce - rozdíl mezi deskou a stěnou, vnitřní síly a napětí, základní rovnice, metody diskretizace, metoda konečných diferencí (metoda sítí).
 • Rovinné konstrukce - desky, desková rovnice, okrajové podmínky, napětí a měrné vnitřní síly.
 • Rovinné konstrukce - stěny, stěnová rovnice, okrajové podmínky (l'Hermitova analogie), napjatost ve stěně.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2017 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell