Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Informace o katedře

Vedení katedry

Karvánková Markéta

Sekretariát:

Markéta Karvánková

Základní informace

Pedagogická činnost

Je v současnosti zaměřena na tři hlavní oblasti výuky posluchačů:

  • Bakalářské studium
  • Magisterské studium (navazující)
  • Doktorské studium

Katedra je též garantem magisterského studijního oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) v rámci programu Erasmus Mundus www.msc-sahc.org .

Vědecko-výzkumná činnost

Se zabývá širokým spektrem oblastí. Pracovníci katedry se podílejí na řešení řady grantových projektů (GAČR, TAČR, granty Evropské Unie, NSF (USA)), výzkumných záměrů (GAČR), pracují v odborných komisích a vědeckých orgánech, vypracovávají odborné posudky a poskytují konzultace. Výsledky práce jsou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních konferencích a uplatňují se v řadě praktických aplikací. Mezi hlavní obory činnosti patří:

  • Aplikace a rozvoj numerických metod ve stavební mechanice
  • Aplikace a rozvoj materiálových modelů
  • Vývoj obecného generátoru sítí pro metodu konečných prvků
  • Laboratorní výzkum kvazikřehkých materiálů pomocí unikátních experimentálních zařízení
  • Mechanika zemin
  • Laboratoř biomechaniky a biomateriálového inženýrství

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell