Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Stanovení nepružných deformací cementové pasty s využitím nanoindentace a atomového mikroskopu

 • Forstová, K.
  2004-2005
 • Experimentální zjišťování průběhu teploty ve stavebních materiálech v závislosti na vlhkosti vzorků a porovnání výsledků s numerickým výpočtem

 • Doležel, T.
  2004-2006
 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží

 • Černý, R.
  2004-2006
 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování

 • Procházka, P.
  2004-2006
 • Matematická a numerická analýza nelineárních okrajových úloh

 • Černý, R.
  2004-2006
 • Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů

 • Zeman, J.
  2004-2006
 • Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních materiálech

 • Pavlík, Z.
  2004-2006
 • Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech

 • Pavlíková, M.
  2004-2006
 • Konstitutivní modely pro zdivo

 • Šejnoha, J.
  2004-2006
 • Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození

 • Procházka, P.
  2004-2006
 • Simulace proudění betonové směsi

 • Patzák, B.
  2004-2006
 • Spolehlivost návrhu betonových rámů na účinky zemětřesení

 • Máca, J.
  2004-2004
 • Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny a jejich vlhkostní a tepelné vlastnosti

 • Černý, R.
  2004-2004
 • Dvouúrovňové modelování zdiva založené na homogenizačním přístupu

 • Valenta, R.
  2004-2004
 • Řešení transportu tepla a vlhkosti v systému vnitřní tepelné izolace programem TRANSMAT

 • Maděra, J.
  2004-2004
 • Vliv počtu vlastních tvarů na výpočet seismické odesvy konstrukcí

 • Pohl, K.
  2004-2005
 • Zpřesnění vstupních dat pro výpočet seizmické odezvy konstrukcí

 • Pohl, K.
  2004-2005
 • Moderní měřicí technologie pro stanovení vlhkosti stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2004-2004
 • Teoretická a experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech

 • Černý, R.
  2004-2004
 • Kombinace mikro a makro analýzy porušeného skalního masivu

 • Krček, J.
  2004-2004
 • Vliv cyklů zmrazování a rozmrazování na materiálové vlastnosti betonu

 • Doležel, T.
  2004-2004
 • MKP1

 • Bittnar, Z.
  2003-2005
 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky

 • Máca, J.
  2003-2007
 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2003-2006
 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace

 • Šejnoha, M.
  2003-2004
 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu

 • Krejčí, T.
  2003-2005
 • Víceúčelová optimalizace konstrukcí

 • Lepš, M.
  2003-2005
 • Měření vazebných izoterem chloridů ve stavebních materiálech

 • Pavlíková, M.
  2003-2005
 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí

 • Šejnoha, M.
  2003-2005
 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů

 • Procházka, P.
  2003-2005
 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům

 • Petrtýl, M.
  2003-2005
 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla

 • Bittnar, Z.
  2002-2004
 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin

 • Černý, R.
  2002-2004
 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu

 • Padevět, P.
  2001-2004
 • Učení neuronové sítě pomocí genetického algoritmu

 • Němeček, J.
  2002-2004
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2002-2004
 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností

 • Černý, R.
  2002-2004
 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa

 • Kuklík, P.
  2002-2004
 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení

 • Němeček, J.
  2002-2004
 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles

 • Kuklík, P.
  2002-2004
 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů

 • Kabele, P.
  2002-2004
 • Využití nového rastrovacího elektronového mikroskopu XL30 ESEM-TMP v rozvoji experimentálních metod na ČVUT-FSv a jeho začlenění do výzkumných a studijních pláe

 • Kopecký, L.
  2001-2005
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2001-2004
 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi

 • Bittnar, Z.
  2001-2004
 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů

 • Bittnar, Z.
  2001-2005
 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí

 • Kruis, J.
  1999-2004
 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace

 • Černý, R.
  1999-2004
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Polák, M.
  1999-2004
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 • Petrtýl, M.
  1999-2004
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

 • Bittnar, Z.
  1999-2004

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian