Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2005

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Analýza počtu vlastních tvarů při sledování seismické odezvy konstrukcí
 • 2005-2005 | Pohl, K.

 • Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2006 | Pavlík, Z.

 • Biomateriál a kontaktní rozhraní - detekce a analýza napěťově deformačních stavů
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Biomechanika prolongace diafýz - vliv dynamického namáhání na tvorbu kosti
 • 2005-2005 | Lísal, J.

 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
 • 2005-2011 | Šejnoha, J.

 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností
 • 2005-2007 | Plachý, T.

 • Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů
 • 2004-2006 | Zeman, J.

 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty
 • 2005-2008 | Bittnar, Z.

 • Experimentální vyšetřování mikromechanického chování vláknocementových kompozitů
 • 2005-2005 | Novák, L.

 • Experimentální zjišťování průběhu teploty ve stavebních materiálech v závislosti na vlhkosti vzorků a porovnání výsledků s numerickým výpočtem
 • 2005-2005 | Doležel, T.

 • Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny a jejich vlhkostní a tepelné vlastnosti
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Identifikace parametrů modelu microplane z výsledků různých typů zatěžovacích zkoušek
 • 2005-2005 | Kučerová, A.

 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu
 • 2003-2005 | Bittnar, Z.

 • Konstitutivní modely pro zdivo
 • 2004-2006 | Šejnoha, J.

 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí
 • 2003-2005 | Šejnoha, M.

 • Matematická a numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Materiálové charakteristiky lepeného lamelového dřeva vyztuženého vlákny
 • 2005-2005 | Hluší, L.

 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků
 • 2005-2007 | Bittnar, Z.

 • Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2006 | Pavlíková, M.

 • Mikromechanická analýza struktury cementové pasty
 • 2005-2005 | Šmilauer, V.

 • Modelování betonu vystaveného účinkům požáru
 • 2005-2005 | Surovec, J.

 • Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození
 • 2004-2006 | Procházka, P.

 • Moderní měřicí technologie pro stanovení vlhkosti stavebních materiálů
 • 2004-2005 | Pavlík, Z.

 • Nástroje pro geometrický popis kameniva
 • 2005-2007 | Rypl, D.

 • Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností
 • 2005-2007 | Černý, R.

 • Optimalizace kompozitních materiálů
 • 2005-2005 | Pešková, Š.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů od nano po makroúroveň
 • 2005-2008 | Bittnar, Z.

 • Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury
 • 2005-2007 | Kabele, P.

 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftalátovými vlákny (PET)
 • 2005-2007 | Kuklík, P.

 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
 • 2005-2011 | Bittnar, Z.

 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů
 • 2003-2005 | Procházka, P.

 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Simulace hydratace betonu v konstrukci
 • 2005-2005 | Hora, Z.

 • Simulace proudění betonové směsi
 • 2004-2006 | Patzák, B.

 • Spolehlivost a zatížitelnost zděných klenbových mostů
 • 2005-2007 | Řeřicha, P.

 • Spolehlivost návrhu betonových rámů na účinky zemětřesení
 • 2004-2006 | Máca, J.

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.
 • 2005-2011 | Blažek, V.

 • Stanovení nepružných deformací cementové pasty s využitím nanoindentace a atomového mikroskopu
 • 2005-2005 | Forstová, K.

 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
 • 2004-2007 | Procházka, P.

 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Teoretická a experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech
 • 2005-2005 | Černý, R.

 • Teoretická a experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2005 | Černý, R.

 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot
 • 2004-2005 | Černý, R.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
 • 2005-2011 | Petrtýl, M.

 • Udržitelná výstavba
 • 2005-2011 | Pohl, K.

 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace
 • 2003-2007 | Šejnoha, M.

 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu
 • 2003-2006 | Krejčí, T.

 • Vliv rigidity kyčelních implantátů na napětí ve stěnách diafýzi femuru se zřetelem na vazebné tuhosti mezi implantátem a kostní tkání
 • 2005-2005 | Jíra, A.

 • Vliv změny teploty na dynamické chování stavebních konstrukcí
 • 2005-2005 | Herel, J.

 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů
 • 2005-2005 | Pavlík, Z.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 2005-2005 | Černý, R.

 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží
 • 2004-2007 | Černý, R.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2023 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell