České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2011

<< zpět

 • Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic

 • Němeček, J.
  2011-2014
 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí

 • Šmilauer, V.
  2011-2014
 • Mikrostrukturní a mikromechanické vlastnosti kompozitů na bázi hliníku a aluminosilikátů

 • Němeček, J.
  2011-2011
 • 11. ročník SVOČ stavebních fakult ČR a SR

 • Kuklík, P.
  2011-2013
 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup

 • Kabele, P.
  2011-2013
 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů

 • Bittnar, Z.
  2011-2013
 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí

 • Kruis, J.
  2011-2013
 • Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry

 • Zeman, J.
  2011-2014
 • Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech

 • Kučerová, A.
  2011-2012
 • Zhodnocení a aktualizace nejistot v popisu přenosu tepla a vlhkosti v heterogenních materiálech

 • Kučerová, A.
  2011-2014
 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.

 • Šejnoha, M.
  2011-2015
 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

 • Kabele, P.
  2011-2013
 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku

 • Padevět, P.
  2011-2013
 • Analýza lanoplachtových konstrukcí

 • Máca, J.
  2011-2013
 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie

 • Jirásek, M.
  2011-2013
 • Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech

 • Koudelka, T.
  2011-2013
 • Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice

 • Šejnoha, M.
  2011-2011
 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování

 • Patzák, B.
  2011-2011
 • Rozvoj a inovace laboratoře experimentální mechaniky v oblasti dynamiky a akustiky

 • Polák, M.
  2011-2011
 • Programování inženýrských výpočtů v C++

 • Kučerová, A.
  2010-2013
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2010-2012
 • Optimalizace kompozitů: eliptické a hyperbolické systémy

 • Procházka, P.
  2010-2012
 • MuPIF - Nástroj pro komplexní multifyzikální simulace

 • Patzák, B.
  2010-2012
 • Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP

 • Kruis, J.
  2010-2012
 • Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu

 • Kopecký, L.
  2010-2013
 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu

 • Bittnar, Z.
  2010-2011
 • Nárazové vlny jako hlavní destrukční faktor dynamického zatížení konstrukcí

 • Kravcov, A.
  2010-2011
 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2014
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2013
 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury

 • Zeman, J.
  2009-2012
 • Automatizovaná diagnostika extréme zatížených stavebních konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2012
 • Víceúrovňové vyšetřování cementových kompozitů vystavených vlivu agresivního prostředí

 • Pekař, J.
  2009-2011
 • Isogeometrická analýza v mechanice konstrukcí

 • Rypl, D.
  2009-2011
 • Propojení experimentální nanoindentace s výpočetními nástroji pro homogenizaci nanomechanických vlastností heterogenních materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2012
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2013
 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách

 • Kabele, P.
  2007-2013
 • Modifikované hemihydráty síranu vápenitého s výjimečnými užitnými vlastnostmi

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Simulace hydratace betonu v konstrukci

 • Hora, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011
 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  2005-2011

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell