České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2013

<< zpět

 • Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic

 • Němeček, J.
  2011-2014
 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí

 • Šmilauer, V.
  2011-2014
 • Vývoj a charakterizace inovativních materiálů pro stavebnictví

 • Němeček, J.
  2013-2016
 • Kvazikontuální metody pro diskrétní disipativní soustavy

 • Zeman, J.
  2013-2013
 • Rozšíření předmětů "Numerická analýza konstrukcí 1 a 2"

 • Kolařík, F.
  2013-2013
 • Statika v architektuře

 • Jíra, A.
  2013-2015
 • Snížení materiálových a energetických nákladů konvenčně ražených tunelů s využitím spolupůsobení primárního a sekundárního ostění s cílem zvýšení efektivity nosných prvků konstrukce tunelů

 • Pešková, Š.
  2013-2016
 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů

 • Kabele, P.
  2013-2016
 • Biomechanická analýza interakce nitrokostních částí dentálních náhrad s živými tkáněmi - návrh, vývoj a optimalizace tvaru implantátů a jejich bioaktivních povrchů.

 • Jíra, A.
  2013-2013
 • NMM 2013 Nano a makro mechanika

 • Padevět, P.
  2013-2013
 • Mechanické, teplotní a vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí

 • Konvalinka, P.
  2013-2013
 • Pokročilé algoritmy pro numerické simulace a modelování ve stavebním inženýrství

 • Patzák, B.
  2013-2015
 • Hybridní víceúrovňové nástroje modelování heterogenních pevných látek

 • Novák, J.
  2013-2015
 • Komprese reálných materiálových systémů pomocí Wangova dláždění

 • Bittnar, Z.
  2013-2015
 • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi

 • Patzák, B.
  2013-2015
 • Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech

 • Kruis, J.
  2013-2016
 • Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů

 • Kabele, P.
  2012-2014
 • Numerické modelování vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi

 • Vorel, J.
  2012-2015
 • Využití metod adaptivní a nelineární analýzy v návrhu železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2012-2014
 • Efektivní řešiče transportních procesů v saturovaném a nesaturovaném porézním prostředí

 • Novák, J.
  2012-2014
 • Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek

 • Němeček, J.
  2012-2014
 • Biomechanika a biomateriálové inženýrství

 • Jíra, A.
  2012-2014
 • Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů

 • Kabele, P.
  2012-2014
 • Alumosilikátové polymerné pěny

 • Šmilauer, V.
  2012-2015
 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva

 • Melzerová, L.
  2012-2015
 • Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

 • Fajman, P.
  2012-2016
 • Numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Patzák, B.
  2012-2013
 • Aplikace diagnostických metod u materiálů a konstrukcí a jejich verifikace.

 • Padevět, P.
  2012-2013
 • 11. ročník SVOČ stavebních fakult ČR a SR

 • Kuklík, P.
  2011-2013
 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup

 • Kabele, P.
  2011-2013
 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů

 • Bittnar, Z.
  2011-2013
 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí

 • Kruis, J.
  2011-2013
 • Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry

 • Zeman, J.
  2011-2014
 • Zhodnocení a aktualizace nejistot v popisu přenosu tepla a vlhkosti v heterogenních materiálech

 • Kučerová, A.
  2011-2014
 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.

 • Šejnoha, M.
  2011-2015
 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

 • Kabele, P.
  2011-2013
 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku

 • Padevět, P.
  2011-2013
 • Analýza lanoplachtových konstrukcí

 • Máca, J.
  2011-2013
 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie

 • Jirásek, M.
  2011-2013
 • Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech

 • Koudelka, T.
  2011-2013
 • Programování inženýrských výpočtů v C++

 • Kučerová, A.
  2010-2013
 • Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu

 • Kopecký, L.
  2010-2013
 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2014
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2013
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2013
 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách

 • Kabele, P.
  2007-2013

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell