Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Identifikace aleatorické nejistoty v parametrech heterogenních materiálů

 • Kučerová, A.
  2011-2014
 • Numerické nástroje pro návrh robustních a optimalizovaných experimentů

 • Sýkora, J.
  2011-2014
 • Pokročilé algoritmy pro numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2013-2016
 • Multiscale Modelling Platform: Smart design of nano-enabled products in green technologies

 • Patzák, B.
  2013-2013
 • Kvazikontuální metody pro diskrétní disipativní soustavy

 • Zeman, J.
  2013-2013
 • Rozšíření předmětů "Numerická analýza konstrukcí 1 a 2"

 • Kolařík, F.
  2013-2015
 • Statika v architektuře

 • Jíra, A.
  2013-2016
 • Snížení materiálových a energetických nákladů konvenčně ražených tunelů s využitím spolupůsobení primárního a sekundárního ostění s cílem zvýšení efektivity nosných prvků konstrukce tunelů

 • Pešková, Š.
  2013-2016
 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů

 • Kabele, P.
  2013-2013
 • Biomechanická analýza interakce nitrokostních částí dentálních náhrad s živými tkáněmi - návrh, vývoj a optimalizace tvaru implantátů a jejich bioaktivních povrchů.

 • Jíra, A.
  2013-2013
 • NMM 2013 Nano a makro mechanika

 • Padevět, P.
  2013-2013
 • Mechanické, teplotní a vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí

 • Konvalinka, P.
  2013-2015
 • Pokročilé algoritmy pro numerické simulace a modelování ve stavebním inženýrství

 • Patzák, B.
  2013-2015
 • Hybridní víceúrovňové nástroje modelování heterogenních pevných látek

 • Novák, J.
  2013-2015
 • Komprese reálných materiálových systémů pomocí Wangova dláždění

 • Bittnar, Z.
  2013-2015
 • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi

 • Patzák, B.
  2013-2016
 • Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech

 • Kruis, J.
  2012-2014
 • Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů

 • Kabele, P.
  2012-2015
 • Numerické modelování vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi

 • Vorel, J.
  2012-2014
 • Využití metod adaptivní a nelineární analýzy v návrhu železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2012-2014
 • Efektivní řešiče transportních procesů v saturovaném a nesaturovaném porézním prostředí

 • Novák, J.
  2012-2014
 • Virtuální laboratoř pro interaktivní výuku stavební mechaniky

 • Jirásek, M.
  2012-2014
 • Biomechanika a biomateriálové inženýrství

 • Jíra, A.
  2012-2014
 • Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů

 • Kabele, P.
  2012-2015
 • Alumosilikátové polymerné pěny

 • Šmilauer, V.
  2012-2015
 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva

 • Melzerová, L.
  2012-2016
 • Modelování problémů mechaniky tekutin s využitím XFEM

 • Kolařík, F.
  2012-2013
 • Numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Patzák, B.
  2012-2013
 • NMM 2011 Nano a makro mechanika 2011

 • Padevět, P.
  2011-2013
 • 11. ročník SVOČ stavebních fakult ČR a SR

 • Kuklík, P.
  2011-2013
 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup

 • Kabele, P.
  2011-2013
 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů

 • Bittnar, Z.
  2011-2013
 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí

 • Kruis, J.
  2011-2014
 • Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech

 • Kučerová, A.
  2011-2014
 • Zhodnocení a aktualizace nejistot v popisu přenosu tepla a vlhkosti v heterogenních materiálech

 • Kučerová, A.
  2011-2015
 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.

 • Šejnoha, M.
  2011-2013
 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

 • Kabele, P.
  2011-2013
 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku

 • Padevět, P.
  2011-2013
 • Analýza lanoplachtových konstrukcí

 • Máca, J.
  2011-2013
 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie

 • Jirásek, M.
  2011-2013
 • Rozvoj a inovace laboratoře experimentální mechaniky v oblasti dynamiky a akustiky

 • Polák, M.
  2010-2013
 • Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP

 • Kruis, J.
  2010-2013
 • Nárazové vlny jako hlavní destrukční faktor dynamického zatížení konstrukcí

 • Kravcov, A.
  2009-2014
 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2013
 • Škálovatelnost metod doménové dekompozice

 • Brož, J.
  2007-2013
 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů

 • Forstová, K.
  2007-2013

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian