Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Department informations

Management of Department

Basic information (in Czech)

Pedagogická činnost

Je v současnosti zaměřena na tři hlavní oblasti výuky posluchačů:

  • Bakalářské studium
  • Magisterské studium (navazující)
  • Doktorské studium

Katedra je též garantem magisterského studijního oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) v rámci programu Erasmus Mundus www.msc-sahc.org .

Vědecko-výzkumná činnost

Se zabývá širokým spektrem oblastí. Pracovníci katedry se podílejí na řešení řady grantových projektů (GAČR, granty Evropské Unie, NSF (USA)), výzkumných záměrů (GAČR), pracují v odborných komisích a vědeckých orgánech, vypracovávají odborné posudky a poskytují konzultace. Výsledky práce jsou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních konferencích a uplatňují se v řadě praktických aplikací. Mezi hlavní obory činnosti patří:

  • Aplikace a rozvoj numerických metod ve stavební mechanice
  • Aplikace a rozvoj materiálových modelů
  • Vývoj obecného generátoru sítí pro metodu konečných prvků
  • Laboratorní výzkum kvazikřehkých materiálů pomocí unikátních experimentálních zařízení
  • Mechanika zemin
  • Laboratoř biomechaniky a biomateriálového inženýrství

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian