České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Zakladní informace: Pedagogika

Bakalářský studijní program

V bakalářském studijním programu se katedra podílí na výuce předmětů, které tvoří teoretický a odborný základ většiny studijních oborů.

 • Stavební mechanika
  V úvodních kurzech se studenti seznámí se základními operacemi se silami, s výpočtem reakcí v podporách tělesa a s definicí a výpočtem vnitřních sil na rovinných staticky určitých soustavách. Samostatná kapitola je věnována geometrii hmot a rovinných obrazců. Vyšší kurzy jsou zaměřeny na výpočet přetvoření a zejména na řešení staticky neurčitých konstrukcí.
 • Zatížení a spolehlivost
  Studenti se seznámí se základními druhy zatížení podle ENV a základními pojmy z teorie spolehlivosti.
 • Pružnost a pevnost
  Předmět je věnován řešení napjatosti a přetvoření přímých prutů namáhaných ohybem a volným kroucením, dále stabilitním problémům přímých prutů a základním předpokladům o rozložení napětí ve stěnách a deskách.
 • Analýza konstrukcí
  Studenti se naučí řešit účinky pohyblivého zatížení, seznámí se s principem metody konečných prvků a se základními metodami řešení stěn a desek. Část kurzu je věnována napjatosti a přetvoření tenkostěnných prutů.
 • Dynamika stavebních konstrukcí (bak. program - obor K, mag. program - obor C)
  V tomto předmětu se přednášejí základy teorie kmitání, vlastní a vynucené kmitání, tlumené kmitání, metody řešení kmitání diskrétních soustav včetně metody konečných prvků a probírá se výpočet odezvy konstrukcí na zatížení větrem, seizmicitou a rázem.

Studenti některých oborů se seznámí s dalšími oblastmi mechaniky. Patří k nim přetváření a porušování materiálů, experimentální metody ověřování stavebních konstrukcí, základy rizikové analýzy.

Dále katedra zajišťuje výuku volitelných předmětů z oblastí počítačového modelování konstrukcí, nelineární analýzy materiálů a konstrukcí, moderních optimalizačních metod, statiky a rekonstrukcí historických konstrukcí.

Magisterský studijní program (navazující na bakalářský studijní program)

V magisterském studijním programu zajišťuje katedra výuku vybraných předmětů na oborech Konstrukce pozemních staveb (C), Konstrukce a dopravní stavby (K) a Materiálové inženýrství (M).

V povinných kurzech se vyučuje numerická analýza konstrukcí, experimentální metody ověřování stavebních konstrukcí, dynamika stavebních konstrukcí, transportní procesy v materiálech a spolehlivost stavebních konstrukcí.

Obsahem volitelných předmětů jsou numerická analýza konstrukcí, nelineární analýza materiálů a konstrukcí, experimentální metody ověřování konstrukcí, mechanika kompozitních materiálů, moderní metody optimalizace, stabilitní a pružnoplastická analýza konstrukcí, dynamika dopravních staveb a diagnostika stavebních konstrukcí.

Doktorský studijní program

Přední odborníci z katedry se účastní výuky v rámci doktorských studijních programů na oborech:

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Fyzikální a materiálové inženýrství

Jedná se o předměty především z oblasti aplikace numerických metod, nelineární mechaniky, přetváření a porušování materiálů, pružnoplastické analýzy a únosnosti, dynamické analýzy konstrukcí, mechaniky kompozitních materiálů, optimalizace stavebních konstrukcí a výpočtových modelů konstrukcí, experimentálních metod, teorie spolehlivosti a řešení transportních jevů v materiálech. V těchto předmětech jsou vedle nových poznatků prohlubovány poznatky získané ve specializovaných kurzech magisterského studia. Studenti se v rámci přípravy doktorských disertačních prací podílejí na řešení výzkumných úkolů podporovaných domácími i zahraničními agenturami. Součástí studia je tříměsíční studijní pobyt na některém ze špičkových zahraničních pracovišť.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell