Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Zakladn informace: Pedagogika

Bakalsk studijn program

Vbakalskm studijnm programu se katedra podl na vuce pedmt, kter tvo teoretick a odborn zklad vtiny studijnch obor.

 • Stavebn mechanika
  Vvodnch kurzech se studenti seznm se zkladnmi operacemi se silami, svpotem reakc vpodporch tlesa a sdefinic a vpotem vnitnch sil na rovinnch staticky uritch soustavch. Samostatn kapitola je vnovna geometrii hmot a rovinnch obrazc. Vy kurzy jsou zameny na vpoet petvoen a zejmna na een staticky neuritch konstrukc.
 • Zaten a spolehlivost
  Studenti se seznm se zkladnmi druhy zaten podle ENV a zkladnmi pojmy z teorie spolehlivosti.
 • Prunost a pevnost
  Pedmt je vnovn een napjatosti a petvoen pmch prut namhanch ohybem a volnm kroucenm, dle stabilitnm problmm pmch prut a zkladnm pedpokladm o rozloen napt ve stnch a deskch.
 • Analza konstrukc
  Studenti se nau eit inky pohyblivho zaten, seznm se sprincipem metody konench prvk a se zkladnmi metodami een stn a desek. st kurzu je vnovna napjatosti a petvoen tenkostnnch prut.
 • Dynamika stavebnch konstrukc (bak. program - obor K, mag. program - obor C)
  V tomto pedmtu se pednej zklady teorie kmitn, vlastn a vynucen kmitn, tlumen kmitn, metody een kmitn diskrtnch soustav vetn metody konench prvk a probr se vpoet odezvy konstrukc na zaten vtrem, seizmicitou a rzem.

Studenti nkterch obor se seznm sdalmi oblastmi mechaniky. Pat knim petven a poruovn materil, experimentln metody ovovn stavebnch konstrukc, zklady rizikov analzy.

Dle katedra zajiuje vuku volitelnch pedmt zoblast potaovho modelovn konstrukc, nelinern analzy materil a konstrukc, modernch optimalizanch metod, statiky a rekonstrukc historickch konstrukc.

Magistersk studijn program (navazujc na bakalsk studijn program)

Vmagisterskm studijnm programu zajiuje katedra vuku vybranch pedmt na oborech Konstrukce pozemnch staveb (C), Konstrukce a dopravn stavby (K) a Materilov inenrstv (M).

Vpovinnch kurzech se vyuuje numerick analza konstrukc, experimentln metody ovovn stavebnch konstrukc, dynamika stavebnch konstrukc, transportn procesy vmaterilech a spolehlivost stavebnch konstrukc.

Obsahem volitelnch pedmt jsou numerick analza konstrukc, nelinern analza materil a konstrukc, experimentln metody ovovn konstrukc, mechanika kompozitnch materil, modern metody optimalizace, stabilitn a prunoplastick analza konstrukc, dynamika dopravnch staveb a diagnostika stavebnch konstrukc.

Doktorsk studijn program

Pedn odbornci z katedry se astn vuky v rmci doktorskch studijnch program na oborech:

 • Pozemn stavby
 • Konstrukce a dopravn stavby
 • Vodn hospodstv a vodn stavby
 • Fyzikln a materilov inenrstv

Jedn se o pedmty pedevm z oblasti aplikace numerickch metod, nelinern mechaniky, petven a poruovn materil, prunoplastick analzy a nosnosti, dynamick analzy konstrukc, mechaniky kompozitnch materil, optimalizace stavebnch konstrukc a vpotovch model konstrukc, experimentlnch metod, teorie spolehlivosti a een transportnch jev v materilech. V tchto pedmtech jsou vedle novch poznatk prohlubovny poznatky zskan ve specializovanch kurzech magisterskho studia. Studenti se v rmci ppravy doktorskch disertanch prac podlej na een vzkumnch kol podporovanch domcmi i zahraninmi agenturami. Soust studia je tmsn studijn pobyt na nkterm ze pikovch zahraninch pracovi.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell