České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2005

<< zpět

 • Experimentální metoda pro monitorování transportu solí indukovaného vnějším elektrickým polem

 • Fiala, L.
  2005-2005
 • Katedrála sv. Víta - porovnání deformací mezi numerickým modelem a geodetickým měřením

 • Beran, P.
  2005-2005
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Černý, R.
  2005-2005
 • Teoretická a experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech

 • Černý, R.
  2005-2005
 • Mikromechanická analýza struktury cementové pasty

 • Šmilauer, V.
  2005-2005
 • Analýza počtu vlastních tvarů při sledování seismické odezvy konstrukcí

 • Pohl, K.
  2005-2005
 • Modelování betonu vystaveného účinkům požáru

 • Surovec, J.
  2005-2011
 • Simulace hydratace betonu v konstrukci

 • Hora, Z.
  2005-2007
 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  2005-2007
 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftalátovými vlákny (PET)

 • Kuklík, P.
  2005-2007
 • Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností

 • Černý, R.
  2005-2007
 • Nástroje pro geometrický popis kameniva

 • Rypl, D.
  2005-2007
 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností

 • Plachý, T.
  2005-2008
 • Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury

 • Kabele, P.
  2005-2007
 • Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů od nano po makroúroveň

 • Bittnar, Z.
  2005-2007
 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků

 • Bittnar, Z.
  2005-2008
 • Spolehlivost a zatížitelnost zděných klenbových mostů

 • Řeřicha, P.
  2005-2005
 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty

 • Bittnar, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011
 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  2005-2005
 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.

 • Blažek, V.
  2005-2005
 • Optimalizace kompozitních materiálů

 • Pešková, Š.
  2005-2005
 • Experimentální vyšetřování mikromechanického chování vláknocementových kompozitů

 • Novák, L.
  2005-2005
 • Biomechanika prolongace diafýz - vliv dynamického namáhání na tvorbu kosti

 • Lísal, J.
  2005-2005
 • Identifikace parametrů modelu microplane z výsledků různých typů zatěžovacích zkoušek

 • Kučerová, A.
  2005-2005
 • Vliv rigidity kyčelních implantátů na napětí ve stěnách diafýzi femuru se zřetelem na vazebné tuhosti mezi implantátem a kostní tkání

 • Jíra, A.
  2005-2005
 • Materiálové charakteristiky lepeného lamelového dřeva vyztuženého vlákny

 • Hluší, L.
  2005-2005
 • Vliv změny teploty na dynamické chování stavebních konstrukcí

 • Herel, J.
  2005-2005
 • Stanovení nepružných deformací cementové pasty s využitím nanoindentace a atomového mikroskopu

 • Forstová, K.
  2004-2005
 • Experimentální zjišťování průběhu teploty ve stavebních materiálech v závislosti na vlhkosti vzorků a porovnání výsledků s numerickým výpočtem

 • Doležel, T.
  2004-2006
 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží

 • Černý, R.
  2004-2006
 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování

 • Procházka, P.
  2004-2006
 • Matematická a numerická analýza nelineárních okrajových úloh

 • Černý, R.
  2004-2006
 • Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů

 • Zeman, J.
  2004-2006
 • Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních materiálech

 • Pavlík, Z.
  2004-2006
 • Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech

 • Pavlíková, M.
  2004-2006
 • Konstitutivní modely pro zdivo

 • Šejnoha, J.
  2004-2006
 • Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození

 • Procházka, P.
  2004-2006
 • Simulace proudění betonové směsi

 • Patzák, B.
  2004-2006
 • Vliv počtu vlastních tvarů na výpočet seismické odesvy konstrukcí

 • Pohl, K.
  2004-2005
 • Zpřesnění vstupních dat pro výpočet seizmické odezvy konstrukcí

 • Pohl, K.
  2004-2005
 • MKP1

 • Bittnar, Z.
  2003-2005
 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky

 • Máca, J.
  2003-2007
 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2003-2006
 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu

 • Krejčí, T.
  2003-2005
 • Víceúčelová optimalizace konstrukcí

 • Lepš, M.
  2003-2005
 • Měření vazebných izoterem chloridů ve stavebních materiálech

 • Pavlíková, M.
  2003-2005
 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí

 • Šejnoha, M.
  2003-2005
 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů

 • Procházka, P.
  2003-2005
 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům

 • Petrtýl, M.
  2003-2005
 • Využití nového rastrovacího elektronového mikroskopu XL30 ESEM-TMP v rozvoji experimentálních metod na ČVUT-FSv a jeho začlenění do výzkumných a studijních pláe

 • Kopecký, L.
  2001-2005
 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů

 • Bittnar, Z.
  2001-2005

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell