Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2011

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Analýza lanoplachtových konstrukcí
 • 2011-2013 | Máca, J.

 • Automatizovaná diagnostika extréme zatížených stavebních konstrukcí
 • 2009-2012 | Bittnar, Z.

 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
 • 2005-2011 | Šejnoha, J.

 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí
 • 2011-2013 | Kruis, J.

 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů
 • 2010-2011 | Němeček, J.

 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku
 • 2011-2013 | Padevět, P.

 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury
 • 2009-2013 | Zeman, J.

 • Isogeometrická analýza v mechanice konstrukcí
 • 2009-2011 | Rypl, D.

 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 • 2007-2013 | Konvalinka, P.

 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie
 • 2011-2013 | Jirásek, M.

 • Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu
 • 2010-2012 | Kopecký, L.

 • MuPIF - Nástroj pro komplexní multifyzikální simulace
 • 2010-2012 | Patzák, B.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • NMM 2011 Nano a makro mechanika 2011
 • 2011-2011 | Padevět, P.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2009-2014 | Bittnar, Z.

 • Optimalizace kompozitů: eliptické a hyperbolické systémy
 • 2010-2012 | Procházka, P.

 • Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů
 • 2009-2012 | Bittnar, Z.

 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování
 • 2011-2011 | Patzák, B.

 • Pokročilé experimentální metody
 • 2010-2011 | Padevět, P.

 • Programování inženýrských výpočtů v C++
 • 2011-2011 | Kučerová, A.

 • Propojení experimentální nanoindentace s výpočetními nástroji pro homogenizaci nanomechanických vlastností heterogenních materiálů
 • 2009-2011 | Němeček, J.

 • Rozvoj a inovace laboratoře experimentální mechaniky v oblasti dynamiky a akustiky
 • 2011-2011 | Polák, M.

 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
 • 2005-2011 | Bittnar, Z.

 • Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech
 • 2011-2013 | Koudelka, T.

 • Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP
 • 2010-2012 | Kruis, J.

 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
 • 2007-2013 | Jirásek, M.

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.
 • 2005-2011 | Blažek, V.

 • Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice
 • 2011-2013 | Šejnoha, M.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
 • 2005-2011 | Petrtýl, M.

 • Udržitelná výstavba
 • 2005-2011 | Pohl, K.

 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)
 • 2011-2014 | Bittnar, Z.

 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry
 • 2011-2013 | Zeman, J.

 • Výpočetní program pro simulaci procesů v průběhu tvrdnutí betonu s využitím mikroúrovňových modelů hydratace
 • 2009-2012 | Bittnar, Z.

 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví
 • 2011-2015 | Kabele, P.

 • Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech
 • 2011-2014 | Kučerová, A.

 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup
 • 2011-2013 | Kabele, P.

 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce
 • 2006-2011 | Jirásek, M.

 • Zhodnocení a aktualizace nejistot v popisu přenosu tepla a vlhkosti v heterogenních materiálech
 • 2011-2012 | Kučerová, A.

 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů
 • 2011-2013 | Bittnar, Z.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell