České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Témata - Projekty

Vypsaná témata prací pro akademicky rok 2020/2021:

Bakalářské studium

Experimentální analýza stavebních materiálů

Návrh, sestavení a provedení experimentálního měření mechanických veličin stavebních materiálů (beton, ocel, dřevo, keramika, sádra, minerální vlna, sklo, kompozity na bázi cementu)

Kontakt: Petr Konvalinka

Materiály s vnit?ní stukturou

P?edm?tem zájmu budou materiály s vnit?ní strukturou, porézní systémy, celulární hmoty, p?ny, auxetické struktury na bázi kovu, plastu, cementu. Sou?ástí práce bude analýza existující struktury a navr?ení nového materiálu.

Kontakt: Jiří Němeček

Nanoindentace stavebních materiál?

V pop?edí zájmu bude seznámení s metodou nanoindentace pro stanovení mikromechanických vlastností materiálu, fázová analýza, m??ení lokálních vlastností slo?ek materiálu a struktur.

Kontakt: Jiří Němeček

Nanomechanika a nanotechnologie

Nanomechanika a nanotechnologie P?edm?tem práce bude a) seznámení s nanotechnologiemi ve stavebnictví b) vlastní m??ení v laborato?i Centra pro nanotechnologie na Fakult? stavební. c) analýza mikrostruktury, modifikace a modelování materiálu na nano/mikroúrovni.

Kontakt: Jiří Němeček

Trvanlivost materiál? na bázi cementu a nanomodifikace

P?edm?tem práce bude výzkum transportních proces? (difuze chlorid?, transport iont?, injektá?, elektromigrace) v porézním systému cementového kompozitu a) výpo?etn? b)experimentáln?.

Kontakt: Jiří Němeček

Magisterské studium

Analýza historických krovů užitím teorie II. řádu

Cílem práce bude zhodnotit um starých tesařů a stavitelů prostřednictvím současné výpočetní techniky. Při výpočtech bude využit software FIN 10 moduly Fin 2D a Fin 3D. (kostel sv. Anny, chrám sv. Víta, klášter Na Slovanech - Emauzy atp.)

Kontakt: Pavel Kuklík

Analýza pilotových základů

Cílem práce bude zpětná analýza pracovních diagramů pilot. Při výpočtech bude využit software GEO 4 modul deska a modul piloty. Analyzovány budou výsledky polních zkoušek provedených u nás i v zahraničí.

Kontakt: Pavel Kuklík

Experimentální analýza prvků stavebních konstrukcí

Návrh, sestavení a provedení experimentálního měření mechanických veličin prvků stavebních konstrukcí (beton, ocel, dřevo, sklo, kompozity na bázi cementu)

Kontakt: Petr Konvalinka

Homogenizace perforovaných tenkostěnných profilů

Cílem této práce by bylo navrhnout výpočetní postup pro určení stabilitní únosnosti tenkostěnného prutu pro libovolný vzor děrování. Únosnost homogenizovaného prutu bude modelována zobecněnou nosníkovou teorií tenkostěnných konstrukcí se zohledněním anizotropie materiálu. Na tématu je možné pokračovat diplomovou nebo disertační prací.
Další informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Materiály s vnit?ní stukturou

P?edm?tem zájmu budou materiály s vnit?ní strukturou, porézní systémy, celulární hmoty, p?ny, auxetické struktury na bázi kovu, plastu, cementu. Sou?ástí práce bude analýza existující struktury a navr?ení nového materiálu.

Kontakt: Jiří Němeček

Mikromechanické vlastnosti geopolymerních materiálů

Geopolymerní materiály jsou materiály známé přes 50 let, které jsou připravované alkalickou aktivací surovin s obsahem Si a Al. Zajímavá je aktivace hnědouhelných popílků z tepelných elektráren, kterých se v současnosti ukládá více než 10 mil. t ročně. Geopolymerní beton má srovnatelné pevnosti s Portlandským, neobsahuje však vápník a vyniká v dalších vlastnostech. Cílem práce je stanovit mikromechanické vlastnosti tohoto kompozitu a částečně objasnit jeho vznik. K dispozici je špičkové vybavení na katedře mechaniky i úzká spolupráce s VŠCHT. Práce vyžaduje částečnou znalost anorganické chemie a nabízí studium zajímavého materiálu na mikroúrovni.

Kontakt: Vít Šmilauer

Nanoindentace stavebních materiál?

V pop?edí zájmu bude seznámení s metodou nanoindentace pro stanovení mikromechanických vlastností materiálu, fázová analýza, m??ení lokálních vlastností slo?ek materiálu a struktur.

Kontakt: Jiří Němeček

Nanomechanika a nanotechnologie

P?edm?tem práce bude a) seznámení s nanotechnologiemi ve stavebnictví b) vlastní m??ení v laborato?i Centra pro nanotechnologie na Fakult? stavební. c) analýza mikrostruktury, modifikace a modelování materiálu na nano/mikroúrovni.

Kontakt: Jiří Němeček

Porovnání výpočtu hloubky deformační zóny dle ČSN 73 1001 "Základová půda pod plošnými základy" s ko

Cílem práce bude porovnat způsoby výpočtu hloubky deformační zóny dle současné ČSN a daných vzorců, které vycházejí z teorie pružné vrstvy.

Kontakt: Pavel Kuklík

Regrese experimentální dat metodami multikriteriální optimalizace

Cílem navrhované práce by bylo vytvoření programového nástroje v prostředí MATLABu, který umožňuje regresi dat pomocí splinových funkcí. Protichůdné požadavky co největší hladkosti a co nejmenší chyby budou zohledněny pomocí metod vícekriteriální optimalizace. V případě zájmu by bylo možné na tématu dále pracovat i v rámci diplomové práce. Další informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Statická optimalizace tvarově složitých konstrukcí

Cílem této práce by byla tvarová optimalizace navrženého objektu z pohledu statického resp. dynamického působení. Optimalizace by se dále týkala vhodnosti aplikace tradičních (ocel, beton) i netradičních (tkané kompozity, sklo, plasty) materiálů. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s některým ze studentů fakulty architektury z Atelieru Florián. V případě zájmu by na práci bylo možné pokračovat i v rámci magisterského studia.
Další informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Statický rozbor plachtových konstrukcí

Cílem této práce je zjištění statického působení plachtových konstrukcí z pohledu různých okrajových podmínek. Jedná se o různé typy uložení a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s praxí a firmami zabývajícími se výrobou plachtových konstrukcí.

Kontakt: Petr Fajman

Statický rozbor vybraného historického objektu

Cílem této práce je statický rozbor objektu z pohledu různých okrajových podmínek. Jedná se o různé typy uložení konstukcí a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s praxí a firmami zabývajícími se opravami historických konstrukcí.

Kontakt: Petr Fajman

Trvanlivost materiál? na bázi cementu a nanomodifikace

P?edm?tem práce bude výzkum transportních proces? (difuze chlorid?, transport iont?, injektá?, elektromigrace) v porézním systému cementového kompozitu a) výpo?etn? b)experimentáln?.

Kontakt: Jiří Němeček

Vícekriteriální rekonstrukce mikrostruktury

Jedním se zásadních problémů modelování tradičních i moderních materiálů je popis uspořádání jednotlivých složek materiálu z omezených informací dostupných například z pozorování materiálů pod elektronovým mikroskopem. Cílem rekonstrukčních postupů je vybudovat model mikrostruktury ze základních statistických charakteristik pozorovaného materiálu. Cílem navrhované práce by bylo vytvoření programového nástroje pro rekonstrukci mikrostruktury vícesložkových materiálů. Zohlednění různých statistických kritérií pro rekonstrukci by byly zohledněny technikami vícekriteriální optimalizace. Na tématu je možné pracovat diplomové prace případně i v rámci doktorského studia.
Další informace o tématu naleznete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Výpočet únosnosti hrázděného zdiva

Cílem práce bude tvorba a ověření výpočtových schémat brázděného zdiva. Analyzovány budou konkrétní zvolené nosné systémy historických chalup. Při výpočtech bude využit software GEO 4 MKP a FIN 10 moduly Fin 2D a Fin 3D.

Kontakt: Pavel Kuklík

Řešení interakce vrchní stavby s podložím

Cílem práce bude zhodnotit způsob založení a dosavadní fungování staveb konkrétních vybraných staveb, které byly v posledních letech realizovány v Praze na základových deskách v hlubokých jamách. Při výpočtech bude využit software GEO 4 modul deska a modul piloty. Analyzovány mohou být objekty Diamont Point, Tribunal, hotel Four Seasons atp.

Kontakt: Pavel Kuklík

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell