CTU logo Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering
Department of Mechanics
 

 
Jan Zeman
associate professor
 
Room:B319
Phone:(+420)-2-2435-4472
Fax:(+420)-2-2431-0775
E-mail:Jan.Zeman@cvut.cz
 
Office M(sn)ail Address
FSv CVUT
K132
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Jan Zeman
 

 
[ Teaching | Research | Short CV | Grants | Publications | Personal pages | Links ]

Czech version