Soutěž o Cenu akademika Bažanta

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Soutěž o Cenu akademika Bažanta má sloužit rozvoji studentské tvůrčí činnosti v oboru stavební mechaniky. Jejím cílem je zlepšení práce s nadanými studenty a povzbuzení zájmu těchto studentů o aktivnější a samostatnější práci v aktuálních oblastech stavební mechaniky. Do soutěže se může přihlásit každý vysokoškolský student bakalářského či magisterského studia nebo absolvent, který neukončil studium dříve než jeden rok před konáním soutěže. Účast v soutěži zahrnuje odevzdání písemné odborné práce v oboru stavební mechaniky a její obhajobu před odbornou komisí. Obhajoba soutěžních prací pak bude probíhat vždy poslední středu měsíce dubna daného roku, pokud nebude oznámeno jinak. Soutěžící s nejlepšími pracemi a přednesem jsou finančně odměněni ze zdrojů stavební fakulty, České společnosti pro mechaniku a České stavební společnosti. Dvě nejlepší práce (s výjimkou prací absolventů či studentů v posledním ročníku studia) postupují do soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) stavebních fakult České a Slovenské republiky v kategorii Stavební mechanika.

Soutěže je možné se zúčastnit i s bakalářskou či diplomovou prací. Zejména před obhajobou takové kvalifikační práce je účast v soutěži velice přínosnou zkouškou nanečisto. Ale i po obhájení kvalifikační práce je možné své úsilí pro její přípravu ještě jednou zúročit a soutěže se s ní zúčastnit. Absolventi a studenti v poslední ročníku studia však ani v případě umístění se na prvních místech v Bažantově soutěži nemohou postoupit do mezinárodního kola SVOČ a místo nich postupují soutěžící, kteří se v Bažantově soutěži umístili za nimi.

Poslední kolo soutěže proběhlo ve středu 19. dubna 2023. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 soutěžících. Na prvních příčkách se umístili: 1. Tomáš Medřický, 2. Šimon Glanc a 3. Jana Chalupová. Tomáš a Šimon postupují do mezinárodního kola soutěže SVOČ, které se uskuteční 18. května 2023 na naší fakultě.
Členové komise pro rok 2023

prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
prof. Dr. Ing. Daniel Rypl
doc. Ing. Anna Kučerová, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Bažant

(25. listopadu 1879 - 1. září 1954)

I když v oboru stavební mechaniky vynikla řada výrazných osobností, akademik Bažant mezi nimi zaujímá mimořádné místo, jak pro svou širokou odbornost, tak pro své osobní vlastnosti. Rozvoj oboru teorie stavebních konstrukcí v první polovině 20. století je tak spjat s jeho jménem, že se toto období v uvedeném odvětví označuje jako éra Bažantova, která čestně vystřídala éru Šolínovu. Akademik Bažant dovedl optimálně spojit práci vědeckou, učitelskou i projekční, a to vše na vysoké úrovni. Jeho odborné spisy jsou příkladem přesného vědeckého myšlení i jazykově kultivovaného vyjadřování. V období 2. světové války byl pro svůj hrdý národní postoj a aktivní činnost v československé obci sokolské vězněn v koncentračním táboře v Terezíně a v samovazbě v Drážďanech. Všeobecně byl znám jako člověk spravedlivý, poctivý a přímý. Akademik Bažant stál jako děkan dvakrát v čele fakulty inženýrského stavitelství a jako rektor dvakrát v čele Českého vysokého učení technického. Vždy tomu bylo v obdobích velmi náročných. Stojí za zmínku, že za jeho prvního rektorství v roce 1924 byly získány pozemky pro budovy ČVUT v Dejvicích. Podruhé se stal rektorem v roce 1945 a jako první rektor po osvobození naší vlasti uvedl znovu v život vysoké učení technické ve zpustošených budovách a za neuvěřitelně svízelných podmínek. Pro všechny tyto skutečnosti považujeme za vhodné pojmenováním soutěže osobnost akademika Bažanta našim studentům připomenout. Domníváme se, že i takovým způsobem lze u studentů Stavební fakulty ČVUT rozvíjet vědomí dobrých tradic české technické vědy a touhu v těchto tradicích pokračovat.


Pravidla soutěže

 • Do soutěže se může přihlásit každý vysokoškolský student bakalářského či magisterského studia nebo absolvent, který neukončil studium dříve než v roce konání soutěže.
 • Předkládaná práce musí být na téma, které spadá do oboru stavební mechaniky, jenž zahrnuje:
 • aplikace a rozvoj numerických metod,
 • aplikace a rozvoj materiálových modelů,
 • laboratorní výzkum materiálů pomocí unikátních experimentálních zařízení.
  • Práce musí být vypracována v jazyce českém či anglickém v pěti vyhotoveních a předložena zároveň s odborným posudkem.
  • Student musí svou práci obhájit před komisí během prezentace trvající 12 minut. Po obhajobě bude následovat diskuze v rozsahu 3 minut.
  • Obhajoba soutěžních prací bude probíhat vždy poslední středu měsíce dubna daného roku, pokud nebude oznámeno jinak.
  • Komisi bude tvořit 5 odborníků ze stavební fakulty a příbuzných vědeckých pracovišť. Po skončení všech obhajob soutěžních prací budou členové komise anonymně hlasovat o pořadí soutěžících.
  • Nejlepší 3 práce budou ohodnoceny finanční odměnou, která bude zčásti sponzorována Katedrou mechaniky FSv ČVUT a zčásti Českou společností pro mechaniku.
  • Soutěžící, kteří se umístí na prvních dvou místech, budou moci reprezentovat ČVUT v rámci česko-slovenské studentské soutěže SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost), která se bude konat v druhé polovině května daného roku.


  Minulé ročníky

  2023

  1. místo:

  Tomáš Medřický: Porovnání a úprava duálních metod dělení oblasti pro úlohy modulární topologické optimalizace, student 10. semestru oboru K, školitel Ing. Martin Doškář, Ph.D., oponent prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. posudek

  2. místo:

  Šimon Glanc: Optimalizace globální stability příhradových konstrukcí s využitím rámových prvků, student 10. semestru oboru K, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek

  3. místo:

  Jana Chalupová: Application of electrochemical impedance spectroscopy for porosity determination of cementitious materials, absolventka oboru C, školitel Ing. Jiří Němeček, Ph.D., oponent doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. posudek

  4.-5. místo:

  Nataša Jošková: Vplyv geometrie na hodnotu efektívneho Poissonovho súčiniteľa auxetického metamateriálu, studentka 4. semestru oboru SI, školitel Ing. Martin Doškář, Ph.D., oponent prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek
  Jakub Mareš: Duální metody dělení oblasti pro kontaktní úlohy, student 10. semestru oboru C, školitel Ing. Martin Doškář, Ph.D., oponent doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. posudek


  2021

  V kategorii ABSOLVENTŮ:
  1. místo:

  Liya Gaynutdinova: Micromechanical Parameter Identification Using the Bayes Method, absolventka oboru C, školitel prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D., oponentka Ing. Simona Domesová, posudek

  2. místo:

  Martin Lebeda: Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů, absolvent oboru C, školitel prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D., oponent Mgr. Ondrej Mikláš, posudek

  3. místo:

  Pavel Horák: Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu, absolvent oboru K, školitel Ing. Petr Havlásek, Ph.D., oponent prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng posudek

  V kategorii STUDENTŮ:
  1. místo:

  Štěpán Krátký: Benchmark VERCORS 2022:slepá predikce chovánı́ železobetonového kontejnmentu, student 8. semestru oboru K, školitel Ing. Petr Havlásek, Ph.D., oponent doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. posudek

  2. místo:

  David Šilhánek: Popis morfologie heterogennı́ch materiálů pomocı́ náhodných polı́ odvozených z obrazové analýzy, student 8. semestru oboru C, školitelka doc. Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponentka prof. Ing. Daniela Jarušková, CSc. posudek


  2020

  Mimořádná cena poroty za přínos k rozvoji mechaniky:

  Lenka Dohnalová: Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštění betonu, absolventka oboru K, školitel Ing. Petr Havlásek, Ph.D., oponent prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. posudek
  Ondřej Faltus: Object-Oriented Design and Implementation of Contact Mechanics into Finite Element Code OOFEM, absolvent oboru K, školitel Ing. Martin Horák, Ph.D., oponent Ing. Jan Stránský, Ph.D., posudek
  Evžen Korec: Evaluation of Accuracy and Efficiency of Numerical Methods for Contact Problems, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Radek Kolman, Ph.D., posudek

  1. místo:

  Liya Gaynutdinova: Inverse Analysis of a Stochastic PDE Using Bayes Method, studentka 11. semestru oboru C, školitel doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., oponenti Ing. Michal Béreš a Ing. Simona Domesová posudek

  2. místo:

  Pavel Horák: Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu, student 11. semestru oboru K, školitel Ing. Petr Havlásek, Ph.D., oponent doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc. posudek

  3. místo:

  Jakub Mareš: Plastická analýza rovinných rámů, student 5. semestru oboru C, školitel Ing. Martin Doškář, Ph.D., oponent Ing. Martin Horák, Ph.D. posudek
  2019

  1. místo:

  Lenka Dohnalová: Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu, student 10. semestru oboru K, školitel Ing. Petr Havlásek, Ph.D., oponent doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. posudek

  2. místo:

  Evžen Korec: An improved model for torsion of elastic beams with thin-walled closed cross sections, student 10. semestru oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Martin Horák, Ph.D. posudek

  3. místo:

  Michal Šmejkal: Stabilitnı́ analýza pružnoplastického prutu, student 8. semestru oboru K, školitel Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Ondřej Rokoš, Ph.D. posudek
  2018

  1. místo:

  Evžen Korec: Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu, student 8. semestru oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Martin Horák, Ph.D. posudek

  2. místo:

  Lenka Dohnalová: Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu, studentka 8. semestru oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Petr Havlásek, Ph.D. posudek

  3. místo:

  Ondřej Faltus: OOFEM: Implementace plasticitního materiálového modelu Cam-Clay, student 8. semestru oboru K, školitel Ing. Martin Horák, Ph.D., oponent Ing. Tomáš Janda, Ph.D. posudek
  2017

  1.-2. místo:

  Filip Šmejkal: Desky proměnné tloušťky a jejich aplikace v optice, absolvent oboru C, školitelé Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. a Ing. Martin Horák, Ph.D., oponent Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. posudek
  Marek Tyburec: Modular-Topology Optimization of Truss Structures Composed of Wang Tiles, absolvent oboru C, školitel doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., oponent Ing. Anna Kučerová, Ph.D. posudek

  3. místo:

  Michal Šmejkal: Mezní analýza rámových konstrukcí, student 2. ročníku oboru SI, školitel Prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Petr Havlásek, Ph.D. posudek
  2016

  1. místo:

  Marek Tyburec: Two-phase optimization of tile-based truss ground structure., student 10. semestru oboru C, školitel doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., oponent Ing. Anna Kučerová, Ph.D. posudek

  2. místo:

  Evžen Korec: Dolní odhad osové síly způsobující ztrátu stability neprizmatického prutu, student 4. semestru oboru SI, školitelé doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. a prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek

  3. místo:

  Daniel Colmenares: Numerical analysis of cable-truss structures, ERASMUS student, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek


  2015

  1. místo:

  Karel Mikeš: Quasicontinuum Approach Applied to Inelastic Materials, absolvent oboru K, školitel Prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek

  2. místo:

  Marek Tyburec: Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie, 8. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent Ing. Ondřej Hrstka posudek

  3. místo:

  Vladimír Vančík: Computer-Aided Plastic Limit Analysis of Plates, 12. semestr oboru K, školitel Prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

  4. - 5. místo:

  Edita Dvořáková: Prvky pro analýzu deskových a skořepinových konstrukcí, absolvent oboru K, školitel Prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek
  Karolina Hájková: Analýza nosníků s proměnným průřezem, absolventka oboru C, školitel Prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, oponent doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. posudek
  2014

  1. - 2. místo:

  Martin Doškář: Wang tilings for real world material systems, absolvent oboru K, školitel Ing. Jan Novák, Ph.D., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek
  Eliška Janouchová: Bayesovská identifikace parametrů výpočetních modelů, absolventka oboru C, školitel Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponent prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. posudek

  3. místo:

  Eva Myšáková: Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory, absolventka oboru M, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. posudek

  4. místo:

  Karel Mikeš: Simulace šíření trhliny při obecném namáhání, 10. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.posudek

  5. místo:

  Marek Tyburec: Optimalizace léčebného plánu protonové terapie, 6. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent Ing. Anna Kučerová, Ph.D.posudek

  6. místo:

  Eva Pohlídalová: Silová metoda pro tradiční příklady rozměrové optimalizace, 10. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. posudek
  2013

  1. místo: Karel Mikeš: Numerická simulace šíření trhliny založená na lineární lomové mechanice, 8. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., posudek
  2. - 3. místo:

  Eva Myšáková: Paralelní evoluční strategie pro vyhodnocení miniMax kritéria, 10. semestr oboru M, školitel doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent Ing. Jan Sýkora, Ph.D., posudek
  Lukáš Zrůbek: Wangovo dláždění v numerické analýze kompozitů, absolvent oboru C, školitel Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., posudek

  4. místo: Eliška Janouchová: Porovnání numerických metod pro analýzu nejistot, 10. semestr oboru C, školitel Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponenti: doc. RNDr. Chleboun Jan, CSc., posudek a RNDr. Pultarová Ivana, Ph.D. posudek
  5.-7. místo:

  Tereza Fajmanová: Statická analýza sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, 8. semestr oboru C, školitel prof. Ing. Pavel Kuklík CSc.
  Vladimír Vančík: Přechod od rozptýleného k lokalizovanému poškození za ohybu, 8. semestr oboru SI, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent Ing. Martin Horák, posudek
  Eliška Bartůňková: Constitutive Model of Timber, absolventka oboru FMI, školitel prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D., oponent Ing. Jan Červenka, Ph.D.,posudek, příloha SCM_F3.m
  2012

  1. místo: Adéla Pospíšilová: Hledání globálních optim příkladů rozměrové optimalizace, absolvent oboru C, školitel Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., posudek
  2. místo: Eliška Janouchová: Návrhy experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu, 8. semestr oboru C, školitel Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponent Ing. Matěj Lepš, Ph.D., posudek
  3.-4. místo:

  Eva Myšáková: Metoda pro tvorbu návrhů s omezujícími podmínkami ve dvou dimenzích, 8. semestr oboru M, školitel Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent Ing. Anna Kučerová, Ph.D., posudek
  Svatopluk Dobruský: Aktualizace predikce dotvarování betonu na základě měřených dat, 12. semestr oboru C, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent prof. Ing. Jan L. Vítek, FEng., posudek, prezentace

  5.-9. místo:

  Karel Mikeš: Kmitání nelineární soustavy, 6. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., posudek
  Tomáš Mareš: Artificial neural networks in calibration of nonlinear models, 8. semestr oboru A, školitel Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponent doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., posudek
  Martin Hlavačka: Poruchy budov způsobené ražením tunelů, absolvent oboru K, školitel Ing. Jan Vorel, Ph.D., oponent prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc., posudek
  Michal Hlobil: Complex analysis of a prestressed concrete girder with GFRP reinforcement subjected to freeze/thaw cycles, absolvent oboru K, školitel Ing. Radoslav Sovják, Ph.D., oponent Ing. Jan Červenka, Ph.D., posudek
  Ondřej Šupčík: Vliv článků se zápornou tuhostí na chování mechanických soustav, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent doc.Ing. Jan Zeman, Ph.D., posudek
  2011

  1. místo: Jan Stránský: Modelování fragmentace materiálů za vysokých rychlostí deformace, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., oponent doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D., posudek
  2. - 3. místo:

  Karel Mikeš: Elastica prutu v tlaku i tahu, 4. semestr oboru SI, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., posudek
  Adéla Pospíšilová: Analýza implementace tradičních příkladů rozměrové optimalizace, 10. semestr oboru C, školitel Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, posudek

  4. místo: Eliška Janouchová: Návrh experimentů v diskrétním prostoru pro stochastickou citlivostní analýzu, 6. semestr oboru C, školitelka Ing. Anna Kučerová, Ph.D., oponent prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., posudek
  5. - 10. místo:

  Vladimír Vančík: Analýza LL modelu (Ladeveze-Lemaitre) pro deaktivaci poškození, 4. semestr oboru SI, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., posudek
  Jan Havelka: Zrychlení analýzy digitálního obrazu využitím grafických procesorů, 6. semestr oboru K, školitel Ing. Jan Sýkora, Ph.D., oponent Ing. Jan Vorel, Ph.D., posudek
  Eva Myšáková: Srovnání metod tvorby rovnoměrně rozprostřených návrhů, 6. semestr oboru FMI, školitel Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent doc. Dr. Ing. Daniel Rypl, posudek
  Tereza Sajdlová: Drátkobeton – Určování parametrů materiálových modelů z výsledků experimentů, 6. semestr oboru C, školitel Ing. Petr Havlásek, oponent doc. Ing. Petr Bouška, CSc., posudek
  Václav Bouřil: Modelování poruch v kompozitních materiálech, 8. semestr oboru C, školitel Ing. Jan Vorel, Ph.D., oponent Ing. Jan Sýkora, Ph.D., posudek
  David Šedlbauer: Optimalizace podrobného návrhu železobetonového skeletu, 10. semestr oboru C, školitel Ing. Matěj Lepš, Ph.D., oponent Ing. Richard Vondráček, Ph.D., posudek
  2010

  1. místo: Petr Havlásek: Modely pro dotvarování a smršťování betonu, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  2. místo: Jan Stránský: Makroskopické vlastnosti částicových modelů, 10. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  3. - 4. místo:

  Tomáš Mareš: Návrh adaptivní umělé neuronové sítě a její použití při kalibrování numerických modelů, 6. semestr oboru A, školitel Ing. Anna Kučerová, Ph.D.
  Ondřej Šupčík: Stabilita viskoelastického sloupu, 8. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  2009

  1. místo: Martin Horák: Lokalizační analýza modelů poškození, 10. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  2. místo: Ondřej Rokoš: Zatížení a dynamická analýza tribun, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
  3. - 5. místo:

  Jan Stránský: Mikromechanické modely pro tepelnou vodivost v kompozitních materiálech s nedokonalým spojením složek, 8. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
  Jaroslav Vondřejc: Convergence of Fast Fourier Transform Based Method for Homogenization of Heterogeneous Materials, 10. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
  Petr Havlásek: Srovnávací studie výsledků analytického a numerického výpočtu orientace smykového pásu, 10. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  2008

  1. místo: Petr Havlásek: Mezní únosnost železobetonových prutů s přihlédnutím k nelineárnímu chování, 8. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
  2. místo: Petr Hlaváček: Stanovení reakčního tepla mikrokalorimetrií, 8. semestr oboru K, školitel Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.
  3. místo: Martin Horák: Lokalizační vlastnosti modelů poškození, 8. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

  2007

  1. - 2. místo:

  Alena Somolová: Homogenizace aplikovaná na stavební konstrukce, absolventka oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
  Martin Kubík: Modelování vývinu hydratačního tepla na betonových konstrukcích, absolvent oboru ?, školitel Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.

  3. - 4. místo:

  Jaroslav Brož: Modelování postupné výstavby mostní konstrukce a jejího dotvarování, absolvent oboru M, školitel doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
  Zdeněk Janda: Nelineární modelování prostorových zděných a železobetonových konstrukcí programem ATENA, absolvent oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

  5. - 6. místo:

  David Krybus: Nelineární analýza železobetonových rámových konstrukcí, absolvent oboru K, školitel doc. Dr. Ing. Bořek Patzák
  Jan Jíra: Statický a konstrukční rozbor kostela Sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, absolvent oboru C, školitel doc. Ing. Petr Fajman, CSc.
  2005

  1. místo: Zahra Sharif Khodaei: Functionally Graded Materials, 11. semestr oboru C, školitel Ing. Jan Zeman, Ph.D.
  2. místo: Jan Vorel: Homogenizace termomechanických vlastností zdiva, 11. semestr oboru C, školitel prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  3. - 4. místo:

  Jan Sýkora: Počítačové modelování lomového zdiva, 11. semestr oboru C, školitel prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  Jan Skoček: Homogenizace textilních kompozitů užitím metody Mori-Tanaka, 9. semestr oboru M, školitelé Ing. Jan Zeman, Ph.D. a doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

  5. - 6. místo:

  Zdeněk Janda: Víceúrovňové modelování nelineárního chování Karlova mostu, 9. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
  Ondřej Šnajdr: Topologická optimalizace příhradových konstrukcí, 7. semestr oboru K, školitel Ing. Matěj Lepš, Ph.D.
  2004

  1. místo: Zuzana Vitingerová: Tvorba nezávislých vektorů s užitím metody simulovaného žíhání, 9. semestr oboru Z, školitel Ing. Matěj Lepš
  2. místo: Alena Somolová: Numerická homogenizace perforovaných desek, 7. semestr oboru C, školitel Ing. Jan Zeman, Ph.D.
  3. - 4. místo:

  Petr Jůn: Modelování dynamického kontaktu železobetonových panelů, 9. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Petr Kabele, CSc.
  Jan Gajdošík: Kvalitativní analýza mikrostruktury vláknových kompozitů, 11. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

  5. - 6. místo:

  David Knoll: Ověření zjednodušeného modelu porušování panelových konstrukcí, 11. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Petr Fajman, CSc.
  Jan Skoček: Hledání globálních extrémů reálných "black-box" funkcí pomocí metod umělé inteligence, 7. semestr oboru M, školitel Ing. Anna Kučerová
  2003

  1. místo: Anna Kučerová: Optimalizace návrhu a kontrola zatížení konstrukcí podléhajících velkým deformacím, 9. semestr oboru M, školitelé Ing. Matěj Lepš a Ing. Jan Zeman, Ph.D.
  2. - 3. místo:

  Zbyněk Hora: Počítačový model hydratace betonu, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  Richard Valenta: Numerická implementace Leonova modelu, 11. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

  4. - 5. místo:

  Jiří Kott: Statické zajištění opěrného systému Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, 9. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Petr Fajman, CSc.
  Jiří Surovec: Výpočet duktility konstrukce a její odezvy na seizmické zatížení, absolvent oboru K, školitel doc. Ing. Jiří Máca, CSc.
  2002

  1. místo: Vít Šmilauer: Odezva mostní konstrukce na přejezd vozidla se semi-aktivně řízeným tlumičem SADTS, 9. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Jiří Máca, CSc.
  2. místo: Miroslav Audy a Jiří Krček: Simple triangular crack element based on PUM: preliminary study, 9. semestr oboru M, školitelé doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. a Ing. Jan Zeman
  3. - 4. místo:

  Miroslav Brouček: Zpětná analýza příčin poruchy stavby softwarem ATENA, 5. semestr oboru V, školitel doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
  Richard Valenta: Numerická implementace Leonova modelu, 9. semestr oboru C, školitelé doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. a prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.

  5. místo: Tomáš Janda: Zpětná analýza parametrů zrnitých struktur vyztužených vlákny, 9. semestr oboru Z, školitelé doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc. a doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
  6. místo: Jan Gajdošík: Vliv volby RVE na makroskopické chování vláknových kompozitů: Část I - příprava geometrického modelu, 7. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

  2001

  1. - 2. místo:

  Anna Kučerová: Identifikace materiálových modelů s využitím moderních metod umělé inteligence, 5. semestr oboru K, školitelé doc. Ing. Michal Muhlbauer, prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. a doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.
  Tomáš Janda: Stanovení parametrů jílovitých zemin z průběhu izotropní konsolidace s použitím genetických algoritmů, 7. semestr oboru Z, školitelé doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc. a doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

  3. místo: Richard Valenta: Určení materiálových parametrů pro popis nelinárně viskoelastického chování epoxidové pryskyřice PR100/2 + EM 100E, 7. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
  4. - 5. místo:

  Tomáš Doležal: Vliv vlhkosti na pracovní diagram betonu, 9. semestr oboru M, školitel Ing. Petr Konvalinka, CSc.
  Martin Ventluka: Počítačové modelování porušení prostého betonu a železobetonu - 3bodový a 4bodový ohyb, 11. semestr oboru M, školitelé Ing. Jiří Němeček, Ph.D. a prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  2000

  1. místo: Matěj Lepš: Rozšířené simulované žíhání aplikované na cenovou optimalizaci návrhu železobetonového nosníku, absolvent oboru K, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  2. místo: Anna Kučerová: Hledání optimalizační metody na mnoharozměrných reálných doménách, 3. semestr oboru K, školitel Ing. Ondřej Hrstka
  3. - 5. místo:

  Jaroslav Kult: Biomechanická analýza Swansonovy náhrady prstového kloubu, absolvent oboru K, školitel doc. Ing. Jiří Máca, CSc.
  Martin Wierer: Homogenization of woven composites on meso-scale, 7. semestr oboru M, školitel prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  Zbyněk Hora: Smíšená metoda přečíslování uzlů pro MKP, 5. semestr oboru K, školitel Dr. Ing. Daniel Rypl
  1999

  1. místo: Jan Zeman: Preliminaries to analysis of random composites, 10. semestr oboru C, školitelé Ing. Miroslav Černý, CSc. a Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
  2. místo: Matěj Lepš: Applying genetic algorithms to optimization of reinforced concrete beam, 8. semestr oboru K, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  3. místo: Jindřich Šesták: Optimalizace tvaru kompozitů pomocí metody okrajových prvků, 8. semestr oboru C, školitel prof. Ing. RNDr. Petr Pavel Procházka, DrSc.
  4. místo: Jaroslav Kult: Výpočtový model silastikové náhrady prstového kloubu, 10. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Jiří Máca, CSc.

  1998

  1. místo: Martin Kulhavý a Petr Štemberk: Numerické řešení sdružené úlohy vedení tepla a vlhkosti, 10. semestr oboru K, školitelé prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. a Dr. Ing. Bořek Patzák
  2. místo: Eva Novotná: Řešení spolehlivosti panelové stěny, 10. semestr oboru PS, školitel Ing. Marie Kalousková, CSc.
  3. místo: Tomáš Nový: Sdružený problém vedení tepla a vlhkosti, 10. semestr oboru PS, školitel prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  4. místo: Luděk Sehnoutek: Sdružený problém vedení hmotnosti v porézních materiálech, 10. semestr oboru PS, školitel prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  5. místo: Ondřej Šnobl: Klenba železničního přejezdu (studie přenosu zatížení), 10. semestr oboru PS, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  neoceněni:

  Tomáš Novák a Milan Oplíštil: Účinky zatížení silničního klenbového mostu, 10. semestr oboru PS, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  Pavel Novotný a Pavel Nejedlý: Výpočtové modely mansardního krovu kláštera v Chotěšově, 8. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  Marek Pavlík: Průběhy vnitřních sil ve válcové skořepině, 8. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Eva Doležalová, CSc.
  Michal Svoboda: Studie ocelové halové konstrukce, 6. semestr oboru K, školitel Ing. Petr Konvalinka, CSc.
  Petr Týfa a David Tůma: Statické posouzení krovu kostela ve Dvoře Králové nad Labem, 8. semestr oboru C, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  1997

  1. místo: Miroslav Khol a Jan Mareš: Konsolidování zemního tělesa systémem drénů, 10. semestr oboru P, školitel doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
  2. místo: Karel Matouš: Optimalizace kompozitních nosníků metodou simulovaného žíhání, 10. semestr oboru P, školitel prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  3. místo: Miroslav Markytán a Jan Šír: Historický krov zámku v Horní Branné, 10. semestr oboru P, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  4. místo: Martin Kulhavý a Petr Štemberk: Řešení rovnice vedení tepla metodou konečných prvků, 8. semestr oboru K, školitelé prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. a Ing. Jaroslav Kruis
  5. místo: Ivan Máca: Dynamika lidské chůze, 6. semestr oboru P, školitel prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
  neoceněni:

  Eva Hynková a Roman Kačer: Počítačové modelování chování barokního krovu vaznicové soustavy s ležatou stolicí
  Tomáš Krejčí: Modelování konstrukce kamenného mostu pomocí programu "FEAT"
  Štěpánka Panenková: Děkanský chrám sv. Gottharda ve Slaném
  Radka Pokorná a Markéta Ťupová: Krov kostela v Oloví
  Dušan Spůra a Petr Lanc: Krov hlavní věže kostela sv. Karla Boromejského dle návrhu Antona Möllera
  M. Střelbová a V. Chmelová: Valená klenba s lunetou
  1996

  1. místo: Jaroslav Samoel: Zpracování časové odezvy pomocí metody stékající vody, diplomant oboru K, školitel prof. Ing. Miloslav Baťa, DrSc.
  2. - 3. místo:

  Tomáš Krejčí a Karel Matouš: Řešení vrstevnatých nosníků pomocí Reissnerovy teorie, 8. semestr oboru P, školitelé prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. a doc. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc.
  Dušan Čepička: Napjatost a přetvoření vícevrstvých trub, 8. semestr oboru P, školitel doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.

  4. - 6. místo:

  Karel Matouš a Tomáš Krejčí: Optimalizace vrstevnatých nosníků, 8. semestr oboru P, školitelé doc. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc. a prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  Vojtěch Zvěřina: Statika klenbového viaduktu, 6. semestr oboru K, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  Kristýna Veselá: Statika krovu kostela sv. Markéty, 8. semestr oboru P, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.

  neoceněni:

  Pavel Kříž: Napjatost femuru s implantátem kyčelního kloubu, 4. semestr oboru C, školitel prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
  Ivan Máca: Časový průběh sil ve stehenní kosti, 4. semestr oboru C, školitel prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
  Karel Matouš: Výpočtové modely valené klenby, 8. semestr oboru P, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  Pavel Spisar: Statika mostní věže, 10. semestr oboru P, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  Radek Šťastný a Marek Švarc: Výpočetní modely barokního krovu, 8. semestr oboru P, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  1995

  1. místo: Jaroslav Samoel: Softwarové zpracování metody stékající vody, diplomant oboru KD, školitel prof. Ing. Miloslav Baťa, DrSc.
  2.místo: Pavel Hovorka a Petr Jirák: Výpočtové modely a účinky zatížení krovu gotického kostela sv. Bartoloměje v Plzni, 4. ročník oboru PS, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  3. - 4. místo:

  Martin Beneš: Barokní krov kostela sv. Šimona a Judy, 4. ročník oboru KD, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  Pavel Spisar: Mostní věž ve Stříbře, 5. ročník oboru PS, školitel doc. Ing. Václav Kufner, CSc.
  1994

  1. místo: Jaroslav Kruis: Řešení deskových konstrukcí p-verzí MKP, 5. ročník oboru KD, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  2.místo: Radek Falář: Počítačové řešení matic poddajnosti a tuhosti systému základů spočívajících na pružné vrstvě, 4. ročník oboru PS, školitel Ing. Pavel Kuklík, CSc.

  1993

  1. místo: Bořek Patzák: Semianalytické řešení s nezávislou aproximací pole rotací, 5. ročník oboru KD, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
  2. - 3. místo:

  Pavel Klocek: Řešení plastického stavu konstrukcí metodami lineárního programování, 3. ročník oboru PS, školitel prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
  Jaroslav Kruis: Stěnový prvek založený na zobecněném variačním principu, 4. ročník oboru KD, školitel prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

  4. místo: Jan Štěpán: Variační řešení mezní rovnováhy zemních svahů - numerické experimenty, 4. ročník oboru PS, školitel doc. Ing. Václav Blažek, CSc.

  1992

  1. místo: Daniel Rypl: Automatický generátor sítě a jeho aplikace pro adaptivní techniky MKP
  2. místo: Petr Vítek: Dynamický výpočet - dálniční most přes Vltavu u Mlčechvost
  3. místo: Bořek Patzák: Semianalytické řešení pro rovinnou úlohu s nezávislou aproximací pole rotací