Department of Mechanics: Student's corner: Seminární práce: Absolvent Marek Pýcha

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 00:22, 25 October 2016 by Jzeman (talk | contribs) (Created page with "== Marek Pýcha == V roce 2011 jsem absolvoval bakalářský program (Bc.) Stavební Inženýrství, zaměření Konstrukce a dopravní stavby (KD) na Fakultě stavební (FS...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Marek Pýcha

V roce 2011 jsem absolvoval bakalářský program (Bc.) Stavební Inženýrství, zaměření Konstrukce a dopravní stavby (KD) na Fakultě stavební (FSv), České vysoké učení technické (ČVUT). Bakalářskou práci „Některé kvalitativní vlastnosti materiálových modelů s vnitřními parametry jsem vypracoval na katedře matematiky pod vedením Ing. Michala Beneše, Ph.D. Po skončení bakalářského studia jsem se zapsal do navazujícího magisterského studia (SI‑K), ve kterém jsem úspěšně zakončil všechny požadované předměty, ale diplomovou práci jsem z osobních důvodů bohužel nezvládl dokončit.

Od září 2014 do září 2016 jsem absolvoval studijní program MRes in Railway Systems Integration, v Birmingham Centre for Railway Research and Education (BCRRE) na University of Birmingham. Můj výzkum byl zaměřen na oblast mechaniky železniční tratě a interakce kolejového vozidla, koleje a pražcového podloží. Po dobu mého studia mi bylo přiznáno stipendium BCRRE pokrývající studijní náklady.

Mé dobré výsledky v MRes programu byly oceněny nabídkou na místo PhD in Railway Systems Integration společně s přiznáním stipendia ve výši odpovídající stipendiu poskytovanému postgraduálním studentům prostřednictvím Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC), tj. stipendium pokrývajícím nejen studijní náklady v plné výši, ale sloužící i k pokrytí nákladů na živobytí.

Během svého studia na FSv, ČVUT v Praze jsem absolvoval soubor speciálních cvičení uvedených v tabulce níže. Tabulka je taktéž doplněna o volitelné a povinně volitelné předměty, které, společně se speciálními cvičeními, považuji za zásadní pro rozvoj mé profesionální kariéry. V tabulce neuvádím povinné předměty oboru KD, ačkoli velmi mnoho z nich mělo podobný dopad na můj profesionální rozvoj jako předměty v tabulce uvedené.

Speciální cvičení hrála zcela zásadní roli v mém profesionálním rozvoji a mohu je vřele doporučit z důvodů uvedených dále. Normální cvičení nahlížejí na probíranou látku úzce z aplikačního pohledu, tj. jako na něco co nám umožňuje uskutečnit jeden z předem daných a známých úkonů v procesu návrhu či posouzení stavební konstrukce. Například nám umožní spočítat vnitřní síly anebo napětí v navrhované konstrukci. Oproti tomu, speciální cvičení přistupují k probírané látce z vědeckého hlediska, tj. nabízí možnost popsat jevy pozorované ve skutečném světě (např. deformace stavebních konstrukcí či menší únosnost ocelového sloupu v tlaku než v tahu) pomocí fyzikálních principů a s pomocí těchto principů umožňují porozumět podstatě těchto jevů. Díky tomuto kvalitativnímu rozdílu jsou speciální cvičení nikoli nástrojem odborného výcviku ale možností pro rozvoj kritického myšlení, schopnosti kvalifikovanému porozumění vnějšímu světu a tím v důsledku možností pro hlubší osobní vzdělání.

Bylo a je to právě toto hlubší poznání a porozumění principům v pozadí přednášené látky, které mi umožnilo a stále umožňuje pokračovat ve zvolené profesionální kariéře. Bez souboru speciálních cvičení a předmětů uvedených v Tabulce bych nezískal potřebné vědomosti a porozumění potřebné k sepsání mé bakalářské práce na katedře matematiky. Tato práce mi poté významně pomohla při výběrovém řízení do MRes programu na University of Birmingham a domnívám se, že byla i významným faktorem pro přiznání stipendia na pokrytí studijních nákladů. Vědomosti získané během speciálních cvičení jsem pak dále zužitkoval jednak během svého výzkumu, který tvořil stěžejní část MRes programu, druhak během mé participace v projektech BCRRE, např. při modelování dynamiky kolejových vozidel. Zpětně lze říci, že mé vědomosti byly plně dostačující a v mnoha případech i více než dostačující pro moje úspěšné začlenění do výzkumných týmů s mezinárodní konkurencí. Domnívám se, že částečně i díky tomuto mému působení mi bylo po dokončení MRes programu nabídnuto dále pokračovat na pozici PhD se stipendiem srovnatelným ve své výši se stipendiem poskytovaným EPSRC.

Během svého současného působení jsem také mohl nahlédnout a porovnat způsoby výuky na FSv, ČVUT v Praze, na Univerzity of Birmingham a na Zhejiang University (Čína). Přestože jde jen o velmi omezený vzorek institucí, soudím, že vědomosti, které soubor speciálních cvičení umožňuje získat, solidně obstojí v mezinárodní konkurenci. Současně lze pravděpodobně nahlédnout, že v blízké budoucnosti to bude právě dostatečně rozsáhlé a zároveň specializované vzdělání, které bude na plně globalizovaném pracovním trhu kladně hodnoceno a které bude svému nositeli umožňovat lépe se přizpůsobit rychle se měnícím požadavkům moderního světa. Ze své spolupráce s profesionály mimo akademickou sféru, která je v rámci mého výzkumu značná, dále vím, že mnoho vedoucích pracovníků v inženýrském průmyslu neoceňuje výše zmíněné vzdělání pouze u profesionálů volících kariéru výzkumného pracovníka v akademické instituci (např. já), ale že takové vzdělání je velmi kladně hodnoceno, a někdy i očekáváno, i u inženýrů na vedoucích pozicích působících v praxi. Speciální cvičení vyučovaná na FSv, ČVUT v Praze nabízí možnost takové vzdělání získat a tato možnost snese světové srovnání. Ať už jsou Vaše plány pro budoucnost jakékoli, vřele Vám doporučuji tuto možnost využít.

Předmět Cvičící Absolvován Závěrečná práce
Speciální cvičení
101MA2 Matematika 2 doc. A. Nekvinda 2008 Ano
101MA3 Matematika 3 doc. O. Zindulka 2008 Ano
132PRPE Pružnost a pevnost doc. J. Zeman 2009 Ano
132PPMA Přetváření a porušování materiálů prof. M. Jirásek 2011 Společně s projektem K
132SM3 Stavební mechanika 3 doc. J. Zeman 2009 Ano
101YMAV Matematika 4 - výběrová + navazující seminář v letním semestru doc. A. Nekvinda 2012 Ne
132UPM Univerzální principy mechaniky prof. M. Jirásek 2012 Ne
Významné volitelné předměty
101XNMM Numerická matematika a modelování doc. P. Mayer 2009 -
101XKSM Kapitoly ze současné matematiky doc. J. Bobok 2008-2011 -
132YMMO Moderní metody optimalizace doc. M. Lepš, doc. J. Zeman 2010 -
132YDDS Dynamika dopravních staveb prof. M. Polák 2012 -
Významné povinné předměty
132SSK Spolehlivost stavebních konstrukcí prof. J. Kruis 2011 -
132EAK Experimentální analýza konstrukcí - katedra mechaniky prof. M. Polák, ing. T. Plachý 2012 -
137EAK Experimentální analýza konstrukcí - katedra železničních staveb ing. M. Lidmila 2012 -