Department of Mechanics: Student's corner: Seminární práce: Támata seminárních prací SM3

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 15:00, 13 February 2013 by Jzeman (talk | contribs) (Created page with "=== Nabídka témat seminárních prací ze Stavební mechaniky 3 === # Efektivní řešení po částech lineárních úloh kombinací deformační a silové metody. # Dyna...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nabídka témat seminárních prací ze Stavební mechaniky 3

  1. Efektivní řešení po částech lineárních úloh kombinací deformační a silové metody.
  2. Dynamická analýza rámů.
  3. Mindlinův model prutu, porovnání s Navierovou-Bernoulliovou teorií, odhad chyb vzniklých při zanedbání smykového zkosení.
  4. Stabilita rovinných rámů – analytické řešení a přibližné numerické řešení s využitím výpočetních programů.
  5. Plastická analýza rovinných rámů – přírůstkové řešení a mezní analýza.
  6. Řešení roštů deformační metodou, odhad chyby vzniklé zanedbáním tuhosti v kroucení.
  7. Přibližné řešení pravidelných rámů s velkým počtem pater převodem na ekvivalentní prut, výpočet náhradních tuhostí a srovnávací studie s využitím výpočetních programů.
  8. Geometricky nelineární analýza rovinné nebo prostorové příhradové konstrukce.
  9. Adaptivní řešení stěn metodou konečných prvků.
  10. Optimalizace příhradových konstrukcí.