Department of Mechanics: Student's corner: Slovníček: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

14 December 2015

30 October 2014

16 October 2014

  • curprev 14:3614:36, 16 October 2014Mjirasek talk contribs 961 bytes +961 Created page with "Tento slovníček je ve výstavbě a bude postupně doplňován. V základní podobě je anglicko-český, ale kliknutím na záhlaví pravého sloupce se řádky seřadí pod..."