Department of Mechanics: Student's corner: Slovníček

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 11:05, 14 December 2015 by Mjirasek (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tento slovníček obsahuje vybrané odborné termíny se zaměřením na stavební mechaniku a příbuzné obory. Slovníček je ve výstavbě a bude postupně doplňován.

Kliknutím na záhlaví levého nebo pravého sloupce se řádky seřadí podle angličtiny nebo češtiny.

Za některými termíny je kurzívou v závorce upřesněn kontext, aby nedošlo k nedorozumění.

English Česky
stress napětí
normal stress normálové napětí
shear stress smykové napětí
principal stress hlavní napětí
hydrostatic stress hydrostatické napětí
mean stress střední napětí
deviatoric stress deviatorické napětí
strain deformace, přetvoření (veličina)
normal strain normálová deformace
shear strain smyková deformace
shear angle úhel smykového zkosení
volumetric strain objemová deformace
deviatoric strain deviatorická deformace
principal strain hlavní deformace
stress-strain law materiálová rovnice, konstitutivní zákon
stress-strain diagram pracovní diagram
plane strain rovinná deformace
plane stress rovinná napjatost
triaxial stress prostorová napjatost
stress state napjatost, stav napětí
deformation deformace, přetváření (jev, proces)
beam nosník
column sloup
plate deska
slab deska
shell skořepina
arch oblouk (konstrukce)
arc oblouk (na kružnici)
bar prut (osově namáhaný)
truss příhradová konstrukce
frame rám
hinge kloub
joint styčník
node uzel
element prvek
mesh síť
bending ohyb
shear smyk
tension tah
compression tlak
torsion kroucení
warping deplanace
force síla
moment moment
moment of inertia moment setrvačnosti
area obsah (rovinného obrazce)
volume objem
length délka
width šířka
height výška
depth výška (průřezu)
depth hloubka
thickness tloušťka
dimension rozměr
center of gravity těžiště
cross section průřez
shear force posouvající síla
bending moment ohybový moment
torque krouticí moment
normal force normálová síla
axial force osová síla
span rozpětí
span pole (spojitého nosníku)
support podpora
elastic pružný
elasticity pružnost
plastic plastický
plasticity plasticita
viscosity viskozita
viscoelasticity viskoelasticita, vazkopružnost
creep dotvarování
relaxation relaxace
damage poškození
fracture lom
fatigue únava
cyclic cyklický
low-cycle fatigue nízkocyklická únava
high-cycle fatigue vysokocyklická únava
failure porušení
crack trhlina
cracking vznik a rozvoj trhlin, praskání
shrinkage smršťování (jev, proces)
shrinkage strain smrštění (veličina)
triangle trojúhelník
rectangle obdélník
square čtverec
diamond kosočtverec
pentagon pětiúhelník
hexagon šestiúhelník
polygon mnohoúhelník
circle kružnice
disk kruh
sphere kulová plocha
ball koule
radius poloměr
diameter průměr
polyhedron mnohostěn
tetrahedron čtyřstěn
hexahedron šestistěn
prism hranol
cylinder válec
pyramid jehlan
cone kužel
clamped vetknutý
clamped end vetknutí
simply supported beam prostý nosník
cantilever konzola
deflection průhyb
displacement posun
rotation pootočení
curvature křivost
internal forces vnitřní síly
external forces vnější síly
work práce
virtual virtuální
power výkon
energy energie
potential energy potenciální energie
kinetic energy kinetická energie
principle of virtual work princip virtuálních prací
principle of minimum potential energy princip minima potenciální energie
integral integrál, integrální
derivative derivace
differentiation derivování
matrix matice
row řádek (matice)
column sloupec (matice)
rank hodnost (matice)
order řád (diferenciální rovnice, tenzoru)
degree stupeň (polynomu)
calculus diferenciální a integrální počet
material materiál
concrete beton
cement cement
binder pojivo
clinker slínek
aggregates kamenivo
gravel štěrk
sand písek
steel ocel
reinforcement výztuž
prestress předpětí
prestressed předpjatý
prestressing předpínání
brick cihla
rock hornina
soil zemina
clay jíl
heterogeneous heterogenní
homogeneous homogenní
isotropic izotropní
anisotropic anizotropní
orthotropic ortotropní
ductility tažnost
brittleness křehkost
stiffness tuhost
compliance poddajnost
strength pevnost
high-strength material vysokopevnostní materiál
high-performance concrete vysokohodnotný beton
hardness tvrdost
hardening zpevnění
softening změkčení
yielding plastické přetváření
yield stress mez kluzu
limit state mezní stav
limit analysis mezní analýza
incremental analysis přírůstková analýza
equilibrium rovnováha
static statický
statics statika
dynamic dynamický
dynamics dynamika
momentum hybnost
inertia setrvačnost
inertial forces setrvačné síly
vibration(s) kmitání
free vibrations volné kmitání
forced vibrations vynucené kmitání
damping tlumení, útlum
resonance rezonance
eigenmode vlastní tvar
eigenfrequency vlastní frekvence
eigenvalue vlastní číslo
principal value hlavní hodnota (vlastní číslo)
principal stress hlavní napětí
principal strain hlavní deformace
principal direction hlavní směr