Department of Mechanics: Student's corner: Stavební mechanika 2

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 16:10, 20 March 2024 by Anicka (talk | contribs) (→‎Vnitřní síly)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Mechanická abeceda
Obecná řešení přímého prutu pro jednoduchá zatížení, plná verze v pdf

Vítáme vás na stránce věnované předmětu Stavební mechanika 2, vyučovanému katedrou mechaniky na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Tabulky

Přednášky přednášejících tohoto a blízkých předmětů

Interaktivní přednášky

Sada krátkých videí (v angličtině)

Tuto sadu přednášek pod názvem Introductory Structural Analysis Video Lectures vytvořila společnost Educative Technologies LLC:

Řešené úlohy

Látku probíranou v rámci předmětu SM2 si můžete procvičit při řešení série úloh různé obtížnosti. Uvedené úlohy zahrnují v různé míře podrobná řešení, která Vám pomohou ověřit Vaše znalosti a doplnit případné mezery.

Přímý prut ve 2D
 • Osamělý moment
 • Osamělá síla
 • Konstantní spojité zatížení
 • Lineární spojité zatížení
 • Kvadratické spojité zatížení
 • Lineární šikmé zatížení
 • Šikmý prut ve 2D
 • větrem
 • vlastní tíhou
 • sněhem
 • Lomený nosník ve 2D
  Složené soustavy ve 2D
  Vnitřní síly ve 3D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Průřezové charakteristiky

  Pracovní listy

  Interaktivní testy

  K procvičení znalostí doporučujeme sadu interaktivních testů, které se skládají z krátkých otázek s výběrem odpovědi. Vyhodnocení testu je možné provést teprve po vyplnění všech odpovědí (vždy je ale nabízena i odpověď "nevím"). Po vyhodnocení se ukáže, které otázky byly zodpovězeny správně (zelená barva), částečně správně (oranžová) a chybně (červená). K dispozici jsou testy týkající se následujících témat:

  1. Opakování - výpočet reakcí, výpočet statické určitosti
  2. Průběhy vnitřních sil na konzole a prostém nosníku
  3. Gerberovy nosníky
  4. Šikmé a zakřivené nosníky, rámy
  5. Prostorová konzola
  6. Průřezové charakteristiky
  7. Kontroly rovnováhy ve styčnících

  Interaktivní pomůcky

  Vnitřní síly

  Řadu názorných interaktivních pomůcek najdete na stránkách InterMech. Stavební mechaniky 2 se týkají zejména tyto pomůcky:

  • Prostý nosník: Prostý nosník obdélníkového průřezu zatížený osamělou silou nebo spojitým zatížením. Můžete měnit délku nosníku, velikost působícího zatížení, působiště osamělé síly či ohybovou tuhost nosníku. Pomůcka zobrazuje průběh posouvající síly, ohybového momentu a průhybu po délce nosníku.
  • Prostý nosník s převislými konci: Prostý nosník s převislými konci zatížený silami a momentem. Můžete měnit polohu podpor (a tím i rozměry nosníku), velikost působícího zatížení, působiště sil a momentu. Pomůcka zobrazuje průběh posouvající síly a ohybového momentu.
  • Prostě podepřený rám: Staticky určitý rám zatížený svislým spojitým zatížením a vodorovnou silou. Můžete měnit rozpětí rámu, výšku sloupů, velikost spojitého zatížení, velikost síly, ohybovou tuhost jednotlivých prvků, normálovou tuhost jednotlivých prvků. Pomůcka zobrazuje průběh normálové síly, posouvající síly, ohybového momentu a deformovaný tvar konstrukce.
  • Trojkloubový rám: Trojkloubový rám zatížený svislým spojitým zatížením a vodorovnou silou. Můžete měnit rozpětí rámu, výšku sloupů, velikost spojitého zatížení, velikost síly, ohybovou tuhost jednotlivých prvků, normálovou tuhost jednotlivých prvků. Pomůcka zobrazuje průběh normálové síly, posouvající síly, ohybového momentu a deformovaný tvar konstrukce.
  • Gerberův nosník: Gerberův nosník (spojitý nosník s vloženými klouby) zatížený pohyblivou silou. Můžete měnit polohu působící síly. Pomůcka zobrazuje působící reakce, průběh normálové síly a posouvající síly.
  • Obloukový nosník: Obloukový nosník vetknutý a prostě podepřený, zatížený spojitým zatížením a osamělou silou. Můžete měnit polohu podpor (a tím tvar konstrukce) a velikost zatížení. Pomůcka zobrazuje působící reakce, průběh normálové síly, posouvající síly a ohybového momentu.
  • Lomený nosník: Čtyři typy staticky určitých a staticky neurčitých lomených nosníků zatížených svislým spojitým zatížením. Můžete měnit polohu podpor (a tím tvar konstrukce) a velikost zatížení. Pomůcka zobrazuje působící reakce, průběh normálové síly, posouvající síly a ohybového momentu.
  Průřezové charakteristiky

  Další dvě interaktivní pomůcky Vám pomohou při výpočtu průřezových charakteristik:

  • Mnohoúhelníky - interaktivní zobrazení těžiště, hlavních os, elipsy setrvačnosti a jádra průřezu pro průřez ve tvaru mnohoúhelníku
  • Složený průřez od Zbyňka Vlka - interaktivní zadání průřezu složeného z obdélníků, pravoúhlých trojúhelníků či kruhu s možností výřezu, podrobný výpočet těžiště, centrálních a hlavních momentů setrvačnosti, centrálních a hlavních poloměrů setrvačnosti, vykreslení těžiště, hlavních os a elispy setrvačnosti

  Výpočetní programy

  • EduBeam - program pro statickou analýzu rovinných prutových konstrukcí
  • StatiLab - program pro statickou analýzu rovinných prutových konstrukcí

  Poděkování

  Za spolupráci na tvorbě této stránky a většiny uvedených materiálů patří díky: Adélce Pospíšilové, Janu Stránskému, Petrovi Havláskovi, Davidu Šedlbauerovi, Evě Myšákové, Janu Fořtovi, Josefu Holubovi, Milošovi Kadeřávkovi, Marku Kortusovi, Janu Kuželovi a Janu Luňáčkovi.

  Tato stránka a většina materiálů vznikla za podpory Fondu pro rozvoj vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 2360/2012/F1/d.

  Kontakt

  V případě, že v jakémkoliv dokumentu na této stránce naleznete chybu, neváhejte mě (Aničku Kučerovou) kontaktovat. Předem děkuji.