České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Tématické okruhy otázek SZZ

Obor C

 • Druhy zatížení stavebních konstrukcí. Metoda dílčích součinitelů. Index spolehlivosti.
 • Vnitřní síly na staticky určitých prutových konstrukcích.
 • Složky napětí, rozložení normálového a smykového napětí v průřezu prutu (namáhaného tahem nebo tlakem, ohybem, smykem), vnitřní síly jako výslednice napětí.
 • Kroucení prutu - deplanace, rozdíl mezi volným a vázaným (ohybovým) kroucením, rozložení smykového napětí při volném kroucení prutu s různými průřezy.
 • Složky deformace, vztah mezi složkami deformace a posunutí, Navierova - Bernoulliova hypotéza. Diferenciální rovnice ohybové čáry.
 • Pracovní diagram materiálu, pružné a nepružné chování, plastické přetváření. Hookeův zákon, Poissonův součinitel. Ideálně pružnoplastický model materiálu, mezní plastická analýza na úrovni průřezu a prutové konstrukce.
 • Stabilita tlačeného prutu, ideální a skutečný prut, kritická síla, vzpěrná délka, kritické napětí a štíhlostní poměr.
 • Přetvoření staticky určitých konstrukcí principem virtuálních sil - silové účinky, vedlejší vlivy.
 • Staticky neurčité rovinné konstrukce - metody výpočtu pro určení průběhu vnitřních sil. Principy silové a deformační metody (základní neznámé, výchozí rovnice). Kontroly výpočtu. Význam prvku matice poddajnosti a matice tuhosti.
 • Přetvoření staticky neurčitých konstrukcí - redukční věta.
 • Principy řešení roštových konstrukcí silovou a deformační metodou.
 • Pohyblivé zatížení - příčinkové čáry na staticky určitých a neurčitých konstrukcích.
 • Maticová formulace deformační metody a princip metody konečných prvků.
 • Lagrangeův princip virtuálních prací. Matice tuhosti prutu.
 • Modely pro nosník na pružném podkladě. Winklerovo a Winklerovo - Pasternakovo podloží.
 • Řešení stěn a desek. Silová a deformační varianta řešení. Kirchhoffův a Mindlinův model desky.
 • Napjatost tenkostěnných prutů - Vlasovova teorie.
 • Stabilita konstrukcí. Řešení prutových soustav podle teorie II. řádu.

» k stažení v pdf formátu (obor C) PDF

Obor K

 • Druhy zatížení stavebních konstrukcí. Metoda dílčích součinitelů. Index spolehlivosti
 • Vnitřní síly na staticky určitých prutových konstrukcích.
 • Složky napětí, rozložení normálového a smykového napětí v průřezu prutu (namáhaného tahem nebo tlakem, ohybem, smykem), vnitřní síly jako výslednice napětí.
 • Kroucení prutu - deplanace, rozdíl mezi volným a vázaným (ohybovým) kroucením, rozložení smykového napětí pri volném kroucení prutu s různými průřezy.
 • Složky deformace, vztah mezi složkami deformace a posunutí, Navierova - Bernoulliova hypotéza. Diferenciální rovnice ohybové čáry.
 • Pracovní diagram materiálu, pružné a nepružné chování, plastické přetváření. Hookeův zákon, Poissonův součinitel. Ideálně pružnoplastický model materiálu, mezní plastická analýza na úrovni průřezu a prutové konstrukce.
 • Stabilita tlačeného prutu, ideální a skutečný prut, kritická síla, vzpěrná délka, kritické napětí a štíhlostní poměr.
 • Přetvoření staticky určitých konstrukcí principem virtuálních sil - silové účinky, vedlejší vlivy.
 • Staticky neurčité rovinné konstrukce - metody výpočtu pro určení průběhu vnitřních sil. Principy silové a deformační metody (základní neznámé, výchozí rovnice). Kontroly výpočtu. Význam prvku matice poddajnosti a matice tuhosti.
 • Přetvoření staticky neurčitých konstrukcí - redukční věta.
 • Principy řešení roštových konstrukcí silovou a deformační metodou.
 • Pohyblivé zatížení - příčinkové čáry na staticky určitých a neurčitých konstrukcích.
 • Maticová formulace deformační metody a princip metody konečných prvků. Lagrangeův princip virtuálních prací. Matice tuhosti prutu.
 • Modely pro nosník na pružném podklade. Winklerovo a Winklerovo - Pasternakovo podloží.
 • Řešení stěn a desek. Silová a deformační varianta řešení. Kirchhoffův a Mindlinův model desky.
 • Napjatost tenkostěnných prutů - Vlasovova teorie.
 • Stabilita konstrukcí. Řešení prutových soustav podle teorie II. řádu.
 • Vlastní a vynucené kmitání konstrukcí. Tlumené kmitání. Zatížení rázem.

» k stažení v pdf formátu (obor K) PDF

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2017 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell