Popis:

Průřez tvaru „L“ zatížený obecnou kombinací normálové síly N a ohybových momentů My a Mz. Pro názornost je načrtnut prostý nosník a síly, které tuto kombinaci vyvodí.

Měnit lze:
  • rozměry a tvar průřezu,
  • velikost zatížení (N, My a Mz).
Všimněte si:
  • hlavní osy a elipsa setrvačnosti „kopírují“ rozložení hmoty v průřezu,
  • jádro průřezu je vždy konvexní a vždy obsahuje těžiště,
  • Pokud je deviační moment průřezu nenulový (např. pokud je průřez nesymetrický) a nosník je namáhán v určitém směru (např pouze svisle), neutrální osa není k tomuto směru kolmá. Tato odchylka může nabývat překvapivě vysokých hodnot. Zkuste najít takový tvar průřezu, aby při zatížení pouze kladným momentem My (výchozí zetížení) vzniklo v horních vláknech průřezu tahové napětí
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS