Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132Témata - Projekty

Vypsaná témata prací pro akademický rok 2023/2024:

Bakalářské studium

Experimentální analýza stavebních materiálù

Návrh, sestavení a provedení experimentálního mìøení mechanických velièin stavebních materiálù (beton, ocel, døevo, keramika, sádra, minerální vlna, sklo, kompozity na bázi cementu)

Kontakt: Petr Konvalinka

Materiály s vnit?ní stukturou

P?edm?tem zájmu budou materiály s vnit?ní strukturou, porézní systémy, celulární hmoty, p?ny, auxetické struktury na bázi kovu, plastu, cementu. Sou?ástí práce bude analýza existující struktury a navr?ení nového materiálu.

Kontakt: Jiří Němeček

Nanoindentace stavebních materiál?

V pop?edí zájmu bude seznámení s metodou nanoindentace pro stanovení mikromechanických vlastností materiálu, fázová analýza, m??ení lokálních vlastností slo?ek materiálu a struktur.

Kontakt: Jiří Němeček

Nanomechanika a nanotechnologie

Nanomechanika a nanotechnologie P?edm?tem práce bude a) seznámení s nanotechnologiemi ve stavebnictví b) vlastní m??ení v laborato?i Centra pro nanotechnologie na Fakult? stavební. c) analýza mikrostruktury, modifikace a modelování materiálu na nano/mikroúrovni.

Kontakt: Jiří Němeček

Trvanlivost materiál? na bázi cementu a nanomodifikace

P?edm?tem práce bude výzkum transportních proces? (difuze chlorid?, transport iont?, injektá?, elektromigrace) v porézním systému cementového kompozitu a) výpo?etn? b)experimentáln?.

Kontakt: Jiří Němeček

Magisterské studium

Analýza historických krovù u¾itím teorie II. øádu

Cílem práce bude zhodnotit um starých tesaøù a stavitelù prostøednictvím souèasné výpoèetní techniky. Pøi výpoètech bude vyu¾it software FIN 10 moduly Fin 2D a Fin 3D. (kostel sv. Anny, chrám sv. Víta, klá¹ter Na Slovanech - Emauzy atp.)

Kontakt: Pavel Kuklík

Analýza pilotových základù

Cílem práce bude zpìtná analýza pracovních diagramù pilot. Pøi výpoètech bude vyu¾it software GEO 4 modul deska a modul piloty. Analyzovány budou výsledky polních zkou¹ek provedených u nás i v zahranièí.

Kontakt: Pavel Kuklík

Experimentální analýza prvkù stavebních konstrukcí

Návrh, sestavení a provedení experimentálního mìøení mechanických velièin prvkù stavebních konstrukcí (beton, ocel, døevo, sklo, kompozity na bázi cementu)

Kontakt: Petr Konvalinka

Homogenizace perforovaných tenkostìnných profilù

Cílem této práce by bylo navrhnout výpoèetní postup pro urèení stabilitní únosnosti tenkostìnného prutu pro libovolný vzor dìrování. Únosnost homogenizovaného prutu bude modelována zobecnìnou nosníkovou teorií tenkostìnných konstrukcí se zohlednìním anizotropie materiálu. Na tématu je mo¾né pokraèovat diplomovou nebo disertaèní prací.
Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Materiály s vnit?ní stukturou

P?edm?tem zájmu budou materiály s vnit?ní strukturou, porézní systémy, celulární hmoty, p?ny, auxetické struktury na bázi kovu, plastu, cementu. Sou?ástí práce bude analýza existující struktury a navr?ení nového materiálu.

Kontakt: Jiří Němeček

Mikromechanické vlastnosti geopolymerních materiálù

Geopolymerní materiály jsou materiály známé pøes 50 let, které jsou pøipravované alkalickou aktivací surovin s obsahem Si a Al. Zajímavá je aktivace hnìdouhelných popílkù z tepelných elektráren, kterých se v souèasnosti ukládá více ne¾ 10 mil. t roènì. Geopolymerní beton má srovnatelné pevnosti s Portlandským, neobsahuje v¹ak vápník a vyniká v dal¹ích vlastnostech. Cílem práce je stanovit mikromechanické vlastnosti tohoto kompozitu a èásteènì objasnit jeho vznik. K dispozici je ¹pièkové vybavení na katedøe mechaniky i úzká spolupráce s V©CHT. Práce vy¾aduje èásteènou znalost anorganické chemie a nabízí studium zajímavého materiálu na mikroúrovni.

Kontakt: Vít Šmilauer

Nanoindentace stavebních materiál?

V pop?edí zájmu bude seznámení s metodou nanoindentace pro stanovení mikromechanických vlastností materiálu, fázová analýza, m??ení lokálních vlastností slo?ek materiálu a struktur.

Kontakt: Jiří Němeček

Nanomechanika a nanotechnologie

P?edm?tem práce bude a) seznámení s nanotechnologiemi ve stavebnictví b) vlastní m??ení v laborato?i Centra pro nanotechnologie na Fakult? stavební. c) analýza mikrostruktury, modifikace a modelování materiálu na nano/mikroúrovni.

Kontakt: Jiří Němeček

Porovnání výpoètu hloubky deformaèní zóny dle ÈSN 73 1001 "Základová pùda pod plo¹nými základy" s ko

Cílem práce bude porovnat zpùsoby výpoètu hloubky deformaèní zóny dle souèasné ÈSN a daných vzorcù, které vycházejí z teorie pru¾né vrstvy.

Kontakt: Pavel Kuklík

Regrese experimentální dat metodami multikriteriální optimalizace

Cílem navrhované práce by bylo vytvoøení programového nástroje v prostøedí MATLABu, který umo¾òuje regresi dat pomocí splinových funkcí. Protichùdné po¾adavky co nejvìt¹í hladkosti a co nejmen¹í chyby budou zohlednìny pomocí metod vícekriteriální optimalizace. V pøípadì zájmu by bylo mo¾né na tématu dále pracovat i v rámci diplomové práce. Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Statická optimalizace tvarovì slo¾itých konstrukcí

Cílem této práce by byla tvarová optimalizace navr¾eného objektu z pohledu statického resp. dynamického pùsobení. Optimalizace by se dále týkala vhodnosti aplikace tradièních (ocel, beton) i netradièních (tkané kompozity, sklo, plasty) materiálù. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s nìkterým ze studentù fakulty architektury z Atelieru Florián. V pøípadì zájmu by na práci bylo mo¾né pokraèovat i v rámci magisterského studia.
Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Statický rozbor plachtových konstrukcí

Cílem této práce je zji¹tìní statického pùsobení plachtových konstrukcí z pohledu rùzných okrajových podmínek. Jedná se o rùzné typy ulo¾ení a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s praxí a firmami zabývajícími se výrobou plachtových konstrukcí.

Kontakt: Petr Fajman

Statický rozbor vybraného historického objektu

Cílem této práce je statický rozbor objektu z pohledu rùzných okrajových podmínek. Jedná se o rùzné typy ulo¾ení konstukcí a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s praxí a firmami zabývajícími se opravami historických konstrukcí.

Kontakt: Petr Fajman

Trvanlivost materiál? na bázi cementu a nanomodifikace

P?edm?tem práce bude výzkum transportních proces? (difuze chlorid?, transport iont?, injektá?, elektromigrace) v porézním systému cementového kompozitu a) výpo?etn? b)experimentáln?.

Kontakt: Jiří Němeček

Vícekriteriální rekonstrukce mikrostruktury

Jedním se zásadních problémù modelování tradièních i moderních materiálù je popis uspoøádání jednotlivých slo¾ek materiálu z omezených informací dostupných napøíklad z pozorování materiálù pod elektronovým mikroskopem. Cílem rekonstrukèních postupù je vybudovat model mikrostruktury ze základních statistických charakteristik pozorovaného materiálu. Cílem navrhované práce by bylo vytvoøení programového nástroje pro rekonstrukci mikrostruktury víceslo¾kových materiálù. Zohlednìní rùzných statistických kritérií pro rekonstrukci by byly zohlednìny technikami vícekriteriální optimalizace. Na tématu je mo¾né pracovat diplomové prace pøípadnì i v rámci doktorského studia.
Dal¹í informace o tématu naleznete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Výpoèet únosnosti hrázdìného zdiva

Cílem práce bude tvorba a ovìøení výpoètových schémat brázdìného zdiva. Analyzovány budou konkrétní zvolené nosné systémy historických chalup. Pøi výpoètech bude vyu¾it software GEO 4 MKP a FIN 10 moduly Fin 2D a Fin 3D.

Kontakt: Pavel Kuklík

Øe¹ení interakce vrchní stavby s podlo¾ím

Cílem práce bude zhodnotit zpùsob zalo¾ení a dosavadní fungování staveb konkrétních vybraných staveb, které byly v posledních letech realizovány v Praze na základových deskách v hlubokých jamách. Pøi výpoètech bude vyu¾it software GEO 4 modul deska a modul piloty. Analyzovány mohou být objekty Diamont Point, Tribunal, hotel Four Seasons atp.

Kontakt: Pavel Kuklík

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell