Stavební mechanika 1
 1. Úvod, síla, axiomy mechaniky, úlohy rovnováhy a ekvivalence svazku sil v rovině a prostoru [pdf] [odp]
 2. Rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a ose, dvojice sil, redukce síly k bodu [pdf] [odp]
 3. Obecná soustava sil v prostoru, soustava rovnoběžných sil [pdf] [odp]
 4. Obecná soustava sil v rovině, soustava rovnoběžných sil [pdf] [odp][xls]
 5. Stupně volnosti bodu a těles, vazby, kinematická a statická určitost, výjimkové případy podepření [pdf] [odp]
 6. Princip superpozice, spojité zatížení, reakce v rovině a prostoru na tuhých objektech [pdf] [odp]
 7. Složené soustavy v rovině, vnitřní vazby [pdf] [odp]
 8. Gerberovy nosníky, příhradové konstrukce [pdf] [odp]
 9. Virtuální přemístění v rovině a prostoru, princip virtuálních přemístění [pdf] [odp]
 10. Kinematická metoda výpočtu reakcí a složených soustav [pdf] [odp]
Pružnost, pevnost PRPE+PPA
 1. Úvod, vnější a vnitřní síly, model kontinua, napětí, jednoosý tah/tlak, Hookeův zákon, rovnice rovnováhy pro jednoosou napjatost, vliv teploty, příklady [pdf] [odp]
 2. Prostý ohyb, hypotéza o zachování rovinnosti průřezu, křivost prutu, vztah mezi momentem a křivostí, rozložení napětí při ohybu, pružný průřezový modul, vliv teploty na křivost, příklady [pdf] [odp]
 3. Platnost Bernoulli-Navierovy hypotézy, diferenciální rovnice ohybu prutu, Schwedlerovy věty, rovnováha na segmentech prutu, Clebschova metoda integrace, vliv teploty na průhyb a křivost prutu, příklady [pdf] [odp]
 4. Integrální definice vnitřních sil, ohyb prutu v rovinách xz, xy, kombinace normálové síly s ohybem, poloha neutrální osy, jádro průřezu, příklady [pdf] [odp]
 5. Vybočení ideálně přímého prutu, vybočení prutu s počáteční deformací, energetická formulace stability, okrajové podmínky a staticky neurčité případy, příklady [pdf] [odp]
 6. Nepružné chování materiálu, ideálně pružnoplastický model, plastická analýza průřezu ohýbaného prutu, mezní plastický stav konstrukce, plastický kloub, interakční diagram N-M, příklady [pdf] [odp]
 7. Rovinná napjatost - nosné stěny, rovinná deformace, hlavní napětí, Mohrova kružnice, metoda konečných prvků pro rovinnou napjatost, Laméovy rovnice, příklady [pdf] [odp]
 8. Napětí - statické rovnice, Deformace - geometrické rovnice, zobecněný Hookeův zákon, objemový modul pružnosti, oedometrický modul pružnosti, hlavní napětí, hlavní deformace, střední hydrostatické napětí, objemová deformace, rozklad napětí a deformace, příklady [pdf] [odp]
 9. Vnitřní síly na nosníku ve vztahu k napětí, smykové napětí pro obdélníkový průřez, wmykové napětí pro obecný průřez, wmykové ochabnutí, wtřed smyku průřezu, wvary, šrouby, spřahovací trny, pPříklady [pdf] [odp]
 10. Kroucení prutu s kruhovým průřezem, volné kroucení prutu s průřezem masivním, tenkostěnným otevřeným, tenkostěnným uzavřeným, ohybové (vázané) kroucení, příklady [pdf] [odp]
Metoda konečných prvků Stavební mechanika SMA2
Staticky neurčité konstrukce Ohybové momenty na prutových konstrukcích